Sei varume vachiita tsika yekunwira mukadzi mushonga wekumisa mboro!

0
6327

Sei varume vachiita tsika yekunwira mukadzi mushonga wekumisa mboro! Tatumirwa tsamba dzasvika nhatu nevakadzi vane varume vane tsika yokuti nguva nenguva anonwa mushonga wekumisa mboro kwenguva refu, ipapo asina kuudza mukadzi kuti ndizvo zvaaita. Zvadaro oda kuti mukadzi arare akasvinura achimuvhurira makumbo kusvika azoneta zvokuti vese varare hope.

Kusvika pakunyora email yakadai mukadzi achikomburena, zvinoreva kuti pane chamugumbura pazviri. Chii chingagumbura mukadzi ane murume anoda kurara naye nguva refu? Ko tese wani tinoda murume anodaro mazuva ese . Saka chaipa chii? Chaipa ndechokuti murume anozvifungira ega kuti nhasi anoda kumwira mukadzi mushonga. Mafungiro ake ndeekuti mukadzi haanei nokuudzwa kuti nhasi gadzirira tigombotamba nguva refu. Murume uyu munhu asinganzwisisi kuti kusvirana ndekwevanhu vaviri saka vanofanira kuronga vese.

Hapana chakaipa kufungawo kuti shuwa dai ndagarotora nguva pakusvirana nomukadzi wangu. Hapana chakaipa kuzama kuzvigadzirisa. Asi kana wafunga kumwira mukadzi mushonga zviri nani umuudze kuti uri kumurongera nyaya iyi , kuti afane kugadzirirawo kunakirwa nazvo. Kusvirana ndekwevanhu vaviri saka kana pane mushonga waunoda kunwa taurira umwe wako.

Nyaya dzemishonga idzi inyaya dzinokuvadza muviri. Mishonga mizhinji yakawanda ine zvainoita zvisina kukwanirana nomuviri. Kuti mboro imire blood pressure inokwanisa kubva payange iri igokwira, zvinoreva kuti murume anokwanisa kuita heart attack. Kuziva kuti murume wako anwa mushonga wakadai ega asina kukuudza chinhu chinotyisa. Hazvinei kuti azokusvira zvinogutsa.

Kana wada kunwira mukadzi mushonga, tsvaka mushonga unozikamwa mashandiro awo wakaita se viagra. Zvadaro tanga waenda kwa doctor wonotariswa kuti une hutano hwakakwana here kukwanisa kushandisa mushonga uyu. Hazviiti kuti doctor akupe mushonga wakadai pasina chikonzero chaunodira kuushandisa. Saka zvotoreva kuti unofanira kureva nhema pazviri kuti mboro haisi kumira. Zvadaro achakuongorora kwenguva ozokuudza kuti anokwanisa here kukupa mushonga kana kwete. Kana uri wezera rechidiki kazhinji haupiwi mushonga. Murapi anokuudza kuti unofanira kumirira kusvika mboro yega yafunga zvokutangazve kumira.

Kana akakuudza kuti haasi kuda kukupa mushonga okuti muviri wako une risk yekukuvara pazviri, iwe chirega kuenda nerweseri wononwa mushonga wega. Unokwanisa kufa nazvo. Kana akakupa mushonga usangotanga nokunwa manwire aakuudza. Tanga nomushoma kuti uone zvinoitika. Asi udza mukadzi wako kuti ndizvo zvawaita kuti kana pakaitika chakaipa azive chikonzero uye zvokuita.

Mishonga yedu yechivanhu inonetsa kuinzwisisa nokuti kazhinji inoita zvinodiwa kuti iite asi hapana anoziva kuti murwere anofanira kumwa mushonga wakawanda zvakadii. Zvinoitika kuti unokwanisa kumwa mushonga wakawandisa (overdose)

Hwisisazve kuti kana watanga tsika yokumwa mushonga wekumisa chombo, panosvika nguva inoti unozotadza kumira chombo pasina mushonga. Uchaona kuti pakupera kwenguva unotanga kuwedzera mushonga iya kusvika wapfuura paunofanira. Saka funga kuti kana zvazodaro uchashandisei.

continue reading on next page…

Loading...