Pinza yese Tichaona womira wakadaro irimo mubeche ndinoda kumbonyatsoinzwa

0
5166

Pinza yese Tichaona womira wakadaro irimo mubeche ndinoda kumbonyatsoinzwa! Zvandikazoitwa nemukadzi wemunhu apo achitvaga kuti ndimusvire. “Mai Nyasha ibva kuno ndiri kuda kuita weti”, zvikanzi “Ndinoda kuitawo weti saka ndinotya ndikamira kure newe.”
Mukadzi akasvikomira pamberi pangu chaipo ndokusumudza hembe kusiya bhurugwa rava pachena. Akaita kakukotamira ndokutanga kuita weti nepadivi pebhurugwa zviya zvinoita nevakadzi. Ndakamboda kutarisa kuside asi ndakaramba ndichiyeverwa nekuurungana kwakanga kwakaita magaro amai Nyasha.

“Asi magaro ako akanaka wena shamwari,” ndakataura. Mai Nyasha haana kupindura asi kuti akatanga kuzunza muviri wake apedza kuita weti. Ndakaswedera pedyo naye ndokutanga kupuruzira magaro ake. Mukadzi haana chaakataura uye akaramba akakunya dress rake. Ndakapinza ruoko mubhurugwa ndokutanga kusvinyanga magaro neruoko. Mukadzi akawedzera kukotamira kusvikira ruoko rwangu rwasangana nebeche. Beche rakanga rakanyorova iroro, kwete kunyorova kweweti asi kunyorova kwezemo rakawanda.

Handina kana kuzoziva kuti ndakanga ndakanganwa kudzorera mboro mubhurugwa pandapedza kuita weti. Ndakatozozviyeuka ndanzwa mboro yangu yanzi dzvii. Mai Nyasha akatanga kubonyora mboro yangu. Iniwo ndakapinza zvigunwe mubeche ndichisvinyanga svinyanga matinji ayo akanga akareba nekunyorova kunge adirwa oil.
“Ndisvirewo kani Tichaona. Murume wangu andiregerera mazuva awanda.” Mukadzi akakumbira. “Mira ndimbotanga kunyatsopukuta beche.

” Ndakapindura. “Ehe nyatsondibatabata zviri kunaka.” Mai Nyasha vakapindura. Ndakapinza chigunwe ndokutanga kuchipukutira mukati mebeche. Mukadzi akanga ofemera pamusoro sendere radonha mumuti. Akaramba achibonyora mboro yangu zvakapfava kunge anopuruzira kacheche. “Chinyatsokotama ndipinze mboro.” Ndakazotaura. Mukadzi akandifuratira ndokunyatsokotama. “Pinza yese Tichaona. Womira wakadaro kana yapinda mubeche. Ndinoda kumbonyatsoiteerera.”

continue reading on next page…

Loading...