Pane mushonga wandingape murume here kuti andisvire nguva dzese?

0
3385

Pane mushonga wandingape murume here kuti andisvire nguva dzese? Ndingazvifambisawo sei? Ndinoshanda nevamwe vana mai vedzimba vanotaura nyaya dzavo vakasununguka nokuti vanozivana. Vanotaura mavatirane avanoita nevarume vavo. Ini murume wangu kana akada kundisvira kamwe pavhiki anenge atowanza vhiki racho. Pane mushonga wandingamupa here kuti ade nguva dzese.

Mushonga ndewekuzvigadzirira muviri wako kuti murume wako akuone uri munhu anomuitisa zemo. Hakuna umwe mushonga unoshanda. Tanga wazvibvunza kuti murume wako anoziva here kuti uri kutodawo kuti musvirane kakawanda pavhiki? Anoziva sei kuti ndizvo zvaunoda? Wakamuudza here? Kune vanhukazi vakawanda vanongomirira kusvika murume akumbira kuisa. Iyewo mukadzi kana kumbofunga kuti audze murume, bodo, kungoti zii. Zvino murumewo anofunga kuti mukadzi haadi. Zvokusvirana zvinoda kuti umwe noumwe paadira oudza umwe zvinhu zvoitwa. Nyaya ndeyevaviri kwete munhu umwe chete.

Zviino chiona wava kutofunga nezvemishonga kutsvaka kukuvadza murume pazvinhu zvinongoda mashoko okutaurirana.

Imiwo varume ngwaraiwo mumba. Bvunza mukadzi wako kuti nyaya yenyu iri papi pamaitiro uye kuti munoita zvamunokwanisawo here. Kana usingafariri kuwanza taurira mukadzi wako chikonzero azive kuti asadyiwa moyo.

Loading...