Connect with us

Scandals and Gossip

‘Nyoka yababa ine musoro wemunhu’ . . . ‘Zvose maziso nemuromo neMblambi’ . . . InondiKWIRA HUSIKU: Muroora

Published

on

kusvirwa nenyoka

MUKADZI wechidiki uyo akaroorwa kuNharira, mudunhu reBocha, kwaMutare, anoti tezvara vake vane nyoka ine musoro unenge wemunhu iyo inopota ichimuita mudzimai pamadiro.

Munyaya inotyisa iyi, mukadzi uyu anoti nyoka iyi, iyo ine musoro maziso nemuromo zvakangofanana nezvemunhu, akatanga achiita zvekuirota ichimuita mukadzi pamadiro apo yaisanduka kuita satezvara vake.

Pakutanga, aiudza murume wake nezvemashiripiti aya, asi iye airamba.

Mudzimai uyu, uyo anokumbirisa kusadurwa nezita rake sezvo achiti nyaya yacho ine rufu, anoti tezvara vake vakazotanga kuenda kwaari ivo mbune vachishinha naye achitozviona asi achishaya simba rekuvarwisa kana kuramba.

Nyoka iyi inonzi yairara nevamwe varoora vemumhuri iyi nemamwe madzimai, kusanganisira vanasikana vepo, avo vanonzi havagare zvakanaka kuvarume.

Pamusha patezvara ava panonziwo pane mimwe mishonga yakaipa nekamba huru yavanonzi vanoshandisa sedivisi rekurima izvo zvinoita kuti vakohwe kunyangwe kusina kunaya mvura zvakanaka.

Mhuri iyi – muroora uyu, murume wake natete hanzvadzi yemurume – vakanopotera kunhepfenyuro yeStar FM kuchirongwa chaTilda Show nemusi weChipiri svondo rino vachinotaura dambudziko ravo.

Vatatu ava, avo vose vanotya kuzivikanwa nemazita avo, vanoti vanoda kufumura zvakaipa zviri kuitwa nababa vavo vachibatsirwa “neimwe chechi iri kwaMachipisa, kuHighfield”, muHarare.

Kana dai pakutanga vainge varamba kudura chechi iyi, Kwayedza yakaita tsvakurudzo ikaziva kuti vari kuenda kuHouse of Grace International Ministries inotungamirirwa naProphet Sham Hungwe.

Muroora uyu anoti pakutanga airota nyoka iyi ichiuya kwaari, yomusunga makumbo ichimuita mukadzi kwehusiku hwose. Pava pamberi, anoti akazonyatsoiona pachivanze, “ine musoro nemaziso anenge emunhu”.

kusvirwa nenyoka

“Ndakazoiona iyo chaiyo, ine musoro wemunhu. Ndakaudza tezvara vakanditi inongova nyoka semumusha dzinongofamba. Pandakaiona yakazongonyangarika,” anodaro muroora achiti asati atanga kubatsirwa, ange aoneswa ndondo.

Anoti semunhu aigara natezvara vari vaviri kumusha apo vamwene vake vakanga vashaika mugore ra2014, aimboenda kuHarare kunoshanda murume wake achidzokera kumusha.

“Nguva dzakawanda baba havaida kuti nditaure nezvenyoka iyi. Pose paiuya murume wangu uyu kumusha, vaitanga kungopopota vachiti, ‘Mukadzi wako haaite’.

“Kana dai pakutanga ndaiona iri nyoka, tezvara vakazoguma vave kuuya kwandiri vari ivo mbune, munhu chaiye, vachirara neni pamadiro asi ndichitadza kuramba.

“Vaitogogodza ndirere ndichivavhurira gonhi asi ndaiita sekunge munhu aiva mumadzikirira kureva kuti vaindishandisira mishonga,” anotsanangudza nhamo yake.

Mudzimai uyu, uyo ane vana vaviri nemurume wake, anoti paiitika izvi aitaurira murume wake kuti anorota nyoka ichishinha naye uye yaizosanduka kuita vatezvara vake asi pakutanga murume uyu airamba nyaya iyi achimuti aipumha mubereki wake huroyi.

“Ndakazotaurira tete hanzvadzi yemurume vakazoedza kuzivisa hanzvadzi yavo asi murume wangu aizviramba bedzi.”

Tezvara ava vanonzi vaiti vakaonana nemwanakomana wavo uyu vaituka muroora vachiti ibenzi nekudaro ngaamurambe.

Anotizve dambudziko iri rakaramba richienderera mberi dakara azotiza achienda kumusha kwake kuZvishavane uko kunogarawo tete hanzvadzi yemurume wake.

“Mushure mekunge ivo tezvara ndanyatsovaona vachiuya kuzoshinha neni, ndakaona kugara kwacho kwave kunetsa ndokutizira kumusha kwedu. Ndakazodzoka kumurume ndashevedzwa natete kuchechi kwavo mushure mekunge vaporofitwa nezvenyoka iyi,” anodaro.

Tete vake vanoti vakazoshevedza muroora uyu vataurirwa nyaya yenyoka iyi kuchechi.

“Ndakashevedza muroora akauya pamwe chete nehanzvadzi dzangu dzose mbiri, kusanganisira murume wemuroora uyu, tikataurirwa zvose naprophet. Takanamatirwa tikanzi nyoka iyi inoshaisa hanzvadzi dzangu mabasa uyewo nekuti isu vanasikana tese tiri vatatu titadze kugara kuvarume.

“Baba vakazonzi vauye kuno kuHarare vazotendeuka nekureurura asi vakaramba.

‘‘Zvisinei, nyoka yavo yakazonouraiwa muroora wedu akabva adzoka kumurume, vatove kugara kuno kuHarare naiyeyu uyu (kureva murume wacho),” vanodaro tete ava.

Nyoka iyi inonzi yakaonekwa yakafa pachivanze pamusha pemhuri iyi mushure mekunge kwaitwa munamato kuchechi.

Sezvineiwo, kubva pafa nyoka iyi, tezvara ava vanonzi vari kurwara zvakasimba.

Tete ava vanoti dambudziko iri raibata mumba mavo mune vana vashanu, vakomana vaviri nevasikana vatatu, nekumhuri dzedzinza sekuvanin’ina nevakoma vababa vavo nekuvamwewo vanhu. Murume wemukadzi uyu anoti airamba zvose zvaitaurwa nemudzimai wake achiti kwaiva kuvenga baba vake.

“Nyaya iyi yakatanga pakafa amai vangu vasina kurwara tikangotiwo kufa.

‘‘Mashoko ekuti mudzimai wangu anorota nyoka yaisanduka kuita baba vangu ichirara naye ndaizviramba ndichiti raingova garaji navo.

“Ndakazozvitenda nekuchechi kwatete kwatakaenda. Baba patakavataurira kuti nyoka yavo yave kuuraiwa vakabva vaita manyoka ndokutanga kurwara zvikuru kusvika izvozvi,” anodaro murume wechidiki uyu.

“Nyoka iyi inonzi yakakonzera rufu kuvanhu vemhuri yedu vakawanda, kusanganisira vekwababamukuru nevekwababamudiki. Panguva yaitambudzwa mudzimai wangu, baba handina kugona kuvabvunza kusvikira nyaya iyi yabuda kuchechi,” anodaro.

Murume uyu anoti vari kuronga kuti kumusha kwavo kuendwe kuti zvimwe zvakasara zvibviswe.

Mwanakomana uyu anoti akaregerera baba vake pane zvose zvakaitika.

“Pakauraiwa nyoka iyi baba vakati, ‘Nyaya yamatanga iyi munogona kuipedza moga here?’ Aya mashoko akatinetsa, vachibva vatanga kurwara kusvika izvozvi, vanonzi havagone kufamba asi ini handisati ndanovaona,” anodaro.

Prophet Hungwe vanoti tezvara ava vanoshereketa zvikuru inova nyaya yakabatwa nemweya apo vemunhuri iyi vakaenda kuchechi kwavo.

“Nyoka yakafa asi kwasara kamba hombe inorimiswa nababa ava vanova hurudza. Kunyangwe kukatsva sei, vanokohwa chete.

“Tine hurongwa hwekuendako kunobvisa kamba iyi asi kune mumwe mwana wababa ava wevamwe amai ari kutsidza kuti wose achaendako achida kubvisa kamba iyi anomutema nedemo,” vanodaro.

Kubva pakauraiwa nyoka iyi, vakomana vaviri vemumhuri iyi, anogara kuBulawayo nemumwe anogara kuGweru, vakabva vawana mabasa izvo zvinonzi zvaitadziswa nenyoka iyi.

-Kwayedza

Loading...
Click to comment

Drop us a Comment

Advertisement
Advertisement

Trending