Connect with us

DzeSviro

Nyaya yokudya pamberi pemurume/mukadzi yanetsa vakawanda

Published

on

kudya mboro
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

Ukabvunza chembere dzekumusha chaidzo dzinokuudza kuti murume anosvetwa. Hakuna nyika isina vanhu vanosveta chombo kana kukisa chombo chomurume. Unohwa mapenzi achiti ndezvenyika yokuti neyokuti isu kwedu hatizviiti. Ukahwa munhu achidaro ari kuti iye haazviiti mumba make. Musaterera vanhu vakadai. Terera zvinoda murume wako chete uite Kwese kwese kune vanosveta nevasingadi kusveta. Iwewo bheta kuzvisvetera murume wako pane kuti andosvetwa noumwewo mukadzi wekuzhe.

Kana ada kusvetwa ndosveta chero ndichiziva kuti haadiridziri mumuromo. Iyewo haadi kudiridzira mumuromo nokuti kuzokisana tapedza kunozomunetsa. Saka mutemo wedu ndiwoyo. Chombo chinosvetwa kana ada kuti chisvetwe. Nyaya iyi yakatanga nokungobvunzana kuti chii chimwe chaanofunga kuti chingaitwa chaangadawo. Ndokutarisa pa bhuku ratanga tatenga ndokuwana vamwe vakadzi vanosveta. Ndokuyeuka zvandakamboudzwa kumusha nambuya kuti kana murume asingakasiri kumira unokwanisa kusveta. Zvinoshanda pakumisa chombo pamurume anonetseka kumira chombo.

Varume
Mukadzi kunanzwa pamberi chinhu chinonaka chosechose kupfuura kupinzwa chombo. Ini ndakakurira pamusha pane mombe. Ndaiona bhuru richitanga rananzwa mukadzi waro pachitubu rozokwira pava paya ndichishaya kuti rinoitirei kudaro. Hakuna chombo chinonaka sorurimi pabhinzi. Murume akakusvitsa rurimi pabhinzi akakwiza norurimi hautori nguva usina kuita Orgasm. Kana une murume uya anokasira kupedza kukudiridzira usati waguta, zama kumuti ambodzika zasi norurimi akupfidzise ozokupinza hake chombo kuti achinakigwawo iye. Kana ari anotora nguva imbomukumbira akupe rurimi. Unoita sewavesegwa moto pamberi. Orgasm yacho inokusiya wakati rukutu sowaniaiwa nechimvuramabwe chaicho. Unoihwa ichisvika nokuzvigumwe zveshoka uko, kwete pamberi chete. Fungwa dzinomborashika panyaya dzoupenyu zvokuti hauzivi kuti uri mupenyu here kana kuti wafa. Unokwanisa kuzviitira weti nokutadza kuzvibata pazviitiko zvomuviri.

Chikuru tanga wageza nesipo wobva warega mvura ichimhanyapo kana une shawa. Kana uri mubhavu shandisa mvura kubvisa sipo yese. Murume haanei nokupinza rurimi muchitubu. Kungoperera kuno kubhinzi kwakangonakawo. Akamboda kukisa bhinzi akada kukwesha bhinzi norurimi, akada kumwa sokuti ari kumwa munyatso wezamu, ndizvozvo. Zvese zvinonaka. Iwe mubatire wakapatsanusa matinji aone pokushanda. Bhinzi kana une zemo inokura kuita semunyatso wezamu. Vamwe vane bhinzi dzakatokura chose asi vashoma. Mhomho yese ine bhinzi inoti yamira inoita 0.5-1.0 cm.

Ndohwa varume vakawanda vachikomburena kuti havadi kusveta bhinzi dzevakadzi vavo. Uku kusahwisisa ANATOMY yomunhukadzi, kufunga kuti pabhinzi pane muto unobudapo. Hapana chinobudapo. Bhinzi inongoti mukadzi aita zemo, yomira sezvinoita chombo asi kungoti idikidiki. Inoonekwa hayo zvokuti murume anokwanisa kusveta sezvaanoita munyatso wezamu.

Ukabhenengura matinji emukadzi wako zvakanaka bhinzi  inoonekwa zvakanaka. Zvikuru ukaisa piro pasi pemagaro emukadzi , iye wosimudzira mabvi wobhendesa makumbo pamberi poonekwa. Unoona wega wobatirira musoro wake kuti murume wako asabvapo usina kupedza. Mukadzi haashai misodzi panoita orgasm yacho nokuti zvinonaka kupfuura kunaka kunoita kana achizvibatabata ega panyama idzi kana kupinzwa chombo. (Hakuna musikana anodhonza matinji asingazvibatibati nguva nenguva) musanyebegwa!!  Hakuna chombo chinokwanisa kunaka sezvinoita rurimi. Kana wada kuti mukadzi wako aite nhapwa yako yepabonde, dzidza kushandisa rurimi pabhinzi yake. Kuhi mukadzi ibhinzi inove HQ yekunakigwa. Kuhi murume kugona kushanda pabhinzi. Murume ratidzawo INTEREST pabhinzi yomukadzi wako uchitomboitawo nyaya naye pazviri sezvaanoitawo pachombo chako newe.

Ipa bhinzi yake zita kuti zvisakunetsai kutaura nezvayo.

Kusvetana nguva imwe chete:
Pamwe kana zvakakwidza munoda mese kusvetwa motenderedzana kuti murume aise musoro pakati pemakumbo emukadzi achinanzva bhinzi nematinji, mukadziwo ane musoro pakati pemakumbo emurume achimwa chombo cokuchipurudzira.

Izvi itai makachenjera nokuti mukadzi anokwanisa kunakigwa zvokukangamwa kuti ane chombo mumuromo uye muromo une mazino. Murumewo anokwanisa kutanga kubudisa urume obva afosa chombo mumuromo memukadzi.

Zviri nani kuchinjana kudyanana asi kana mada kuda kudyanana pamwepo, mukdzi ngaave pamusoro pemurume kuti asazodzipwa nechombo.

2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

Loading...
Click to comment

Drop us a Comment

Advertisement
Advertisement

Trending