Connect with us

DzeSviro

Nyaya yokudya pamberi pemurume/mukadzi yanetsa vakawanda

Published

on

kudya mboro
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Ndakambonoona muzukuru wedu vave negore nehafu awanikwa nomuzukuru. Taingoitawo nyaya hedu zvikazohi

“Mbuya ndodawo kubvunza nyaya inondinetsa pamoyo pangu.” Ini ndokuti bvunza hako. Zvikahi murume ari kundishungurudza nekuda kundiitisa zvinhu zvandisingazivi. Ini ndokubvunza kuti ndezveiko? Kwahi ndezvamadhimoni.

Kuzoti paya ndafeyafeya wanikwei muzukuru ari kuti mukadzi wake ambosvetawo chombo pakunovata uye adewo kuti murume asvitsewo rurimi pakewo. (Kunanzvana pamberi, kuti murume onanzva bhinzi yomukadzi mukadziwo onanzva nokusveta chombo chaiswa mumuromo) Mukadzi haasi kuzvikwanisa. Iyi inyaya yaitomunetsa chose zvokumushaisa hope achifunga kuti murume ane dhimoni.

Ini ndakabvunzawo kuti sei iwe usingazvidi? Zvikahi kana murimi mbuya mungazvidawo here? Ini ndokumutsanangurira kuti pandakawanikwa ndange ndisingazvidiwo chose asi ndakazoti ndatenga rimwewo bhuku pataikonana nokuti murume aida manheru chete ini ndichidawo makuseni chete, bhuku iri rikatitsanangurira kuti Rhoji haina nguva, chero pawaitira zemo muripo mese muchikwanisa, endai muvatane. Mubhuku rimwero mange mune nyaya yokusvetana pamberi iyi, ini ndokubvunza murume kuti anofungei nayo iye ndokumbotsikatsikawo ndokuzodudza kuti anoda kungohwa kuti zvinodii. Tange tava mugore rechina taroorana pandakamuhwisa kuti zvinodii tabva mushawa.

Muzukuru akabvunza zvaaida kubvunza ini ndokutsanangura zvose zvandaigonawo uye kuti hazvina dhimoni mukati, uye kuti kana hazvisi zvemishonga yechihure. Ndakamuudzazve kuti zviri nani murume awane zvese zvaanokumbira mumba. Kana akafunga kuti haudi kumupa zvikumbiro zvake, haazokukumbiri. Ndakatsanangurazve kuti ibasa rake kuona kuti murume wake awana zvaanoda zvese uye kuti murume aite konifidhenzi yokuti akada chaada anouya kumba kuzochikumbira. Kana uchiramba tanga wafunga kuti uri kurambirei wotsanangurira murume kuti sei usingadi wobva wamuudza kuti uchanofunga nazvo ugozotaurirana naye futi. Nyaya yokuudza murume kuti haudi uye haumbofa wakada haina kunaka. Zvinoita sokuti murume akumbira chinhu chakashata. Hapana chakashata panyaya dzese dzerhoji nomurume wako. Kungotaurirana chete mobvumirana. Kana uchitya kuzviita muudze kuti unotya azive kuti chiri kukutadzisa chii.

Pamwe imbozvizama kamwe chete ugomuudza kuti hauna kunakigwa nazvo, pane kungoramba usingazivi kuti zvinodii. Tangai mageza mese kana usina shuwa iwe gezesa murume chombo, wokwevera ganda kumashure kwechimusoro chechombo, wogeza zvakanaka fungwa yako yoziva kuti haana svina. Kana murume ukamubata chombo chinobva chati twii saka haunetseki kuchigezesa. Kana musina kujaira kugeza mese, muudze kuti uchazama kana ageza. Wobva wamuudza kuti ageze zvakanaka.

Kana murume achinakigwa nazvo, chitodzidza kuzviita nguva nenguva nokuti murume akangofunga kuti mukadzi wake haadi kuita zvaanomukumbira kuita, anopedzisira asisakumbiri. Ndipo paunohwa zvohi murume akaonekwa akamisa mota yake kumaraini ekwanhingi. Kana pane zvaanoda iwe muridzi wake dzidza kumupa uye kana wamupa chawamupa mupe nomoyo wose. Munokwanisa kubvumirana mitemo yacho sokuti munobvumirana kuti zvinongoitwa kana muchitamba asi kana murume oda kudiridzira anoitira kuzasi. Pane nyaya dzinoda kuhwisiswa apa. Kana une murume wako munokisana muchipinzana rurimi mumiromo yenyu. Ukuwo unomwa minyatso yemurume iyewo achomwa pazamu pako munonanzvana zheve, munopinzana mumwe mumuromo, etc. Zvese izvi munoita chero papera maawa akawanda mageza. Hino kana murume achangogeza paya chombo chake chinenge chakachena saka kana uchimusveta rurimi gwake gune maBACTERIA akawandisa, ungazotadza sei kumusveta chombo chisina maBACTERIA awa?

Kusada kusveta inongova MENTAL BLOCK yokuti takakura tichiudzwa kuti usabata uku kune svina. Asi hapana chaungaregera kusveta chombo chomurume wako kana uchiziva kuti haahuri. Kana achihura haufaniri kumurega achikurhoja.

Vakawanda vanonyora vachibvunza kuti vodii, murume anokumbira kuti vasvete chombo ivo havana kumbozviita saka vanotya. Kana murume akukumbira zvoreva kuti ari kuda. Iwe kana wakaroorana naye uchiziva kuti akamboita vamwe vasikana, chizvibvunza kuti akambopiwa chinhu ichi here? Kana akambopiwa, zvoreva kuti anozvida saka chikasira kumupawo. Kana usingazivi kuti zvinoitwa sei, mubvunze akuudze. Nyaya inongovapo ndeyemazino chete. Usarega mazino achibata chombo. Shandisa rurimi kuputira chombo wochipurudzira norurimi uchiwanza nokutapudza puresha yauri kuisa rurimi, ukuwo uchisvitsa paunokwanisa kusvika pakureba kwechombo uchiona kuti haudzipwi.

Musoro wechombo uye pamutsetse uri pasi pechombo ndidzo nzvimbo mbiri dzinoti ukaisa rurimi unotohwa chega chombo chichiti Gwii, Gwii, Gwii, nehasha, kudavira zvauri kuita. Unotohwa chichiwedzera kuoma. Kana ava kuzopinza kuzasi unohwa kuti simba racho rakasiyana nezvemazuva ese. Kukura kwacho kwakasiyana futi. Wotoona kuti wanyatsonyorova.

Kana uri munhu anogarononoka kunyorova hwisisa kuti pakusveta ipapo unowedzerawo kunyorova nokuti zvinonaka kusveta murume, kunaka kuchibva pakuziva kuti chombo chiri kuda zvauri kuchipa. Nyaya yokutamba nechombo nemaoko, mumazamu, rurimi, chii zvacho, inowedzeresa kunyorova zasi nokuda kwekuwedzera kwezemo. Ukazoti uku uri kusveta chombo uku uri kuona Response yemurume, iwe haunonoki kunyorova. Saka kusveta ndeumwe mushonga wavaya vanokomburena kuti kunyorova kunovanetsa.

Kana chombo changova mumuromo hapana zvokuti haugoni kusveta, wega unongohwa rurimi gomiramira pachombo. Kwizira rurimi pamusoro wechombo, ukuwo uchipota uchimwa semhuru iri kumwa mukaka, wopotazve uchimboteverera mutsetse uri pasi pechombo uchiuteverera norurimi kubva zasi kumabhora kusvika kumusoro wechombo wasvika kuno kumusoro worega choti nyangara mumuromo, rurimi godzikazve guchikwizirira musoro neganda rechombo. Kana wakabata murume magaro unohwa achibvundirira nokunakigwa nazvo. Iwewo unohwa kuzasi kuchiti Nyevenyevenyeve kuwedzera kuzvimba.  Shandisawo maoko pachombo kwete murumo chete. Bata chombo nokuchipurudzira uku uchisweta. Hapana zvokusvoda, mese hamuna hembhe zvese zvemuviri zviri kuonekwa uku watanga kusveta chombo chitobva waita nomoyo wese agute.

Unokwanisazve kunge uri pamusoro pemurume, wakamutanyanga, wakamufuratira zvokuti chiuno chako chiri pahuro pake iwe wakavata padumbu pake nedumbu uku uri kusveta. Unokwanisa kugonyesa chiuno kuti iye anyatse kuona chitubu chako nebhinzi. Kana achida kusvitsa rurimipo osvitsa, Kana achida kupinza mimwe miviri nokukwizirira oita. Kana ada zvorurimi iwe wochichenjera kumuruma chombo pakunakigwa nezvaairi kuita. Ndiri kukuudza nokuti ndoziva kunaka kwazvo. Iwe pamwe hauzivi saka chenjera.

1 Usasvitsa mazino pachombo
2  Usarega murume achikukoira mumuromo. Unodzipwa

continue kuverenga kupage 2…

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Loading...
Click to comment

Drop us a Comment

Advertisement
Advertisement

Trending