Ndinoroya nekuputa mbanje: Muporofita

0
3376

MUPOROFITA ane mukurumbira kwaMurambinda, kuBuhera, anoti anoroya, chidhakwa chemandiriri, anoputa mbanje uye tsvimbo yaanoshandira nayo vanhu inyoka iyo akapihwa pasi pemvura paakadzidziswa zvekurapanenjuzu.

Kwayedza svondo rapera yakashanyira muporofita weJohane Masowe Nyenyedzi Nomwe yeNguwo Tsvuku uyu pasowe rake apo pakawanikwa pakadyarwa madzinde mashanu achiri madiki embanje izvo anoti imhiko

Muporofita uyu, uyo anonzi ane mukurumbira mudunhu iri, anotizve akapedza mwedzi mitatu nechidimbu achigara mumvura nenyoka mubako uyewo achidya hove mbishi dzemaramba nedzimwe.

Madzibaba Thomas Madziva (23), uyo kumusha anobva mubhuku raMukumba, kwaMambo Rugoyi kwaRusape, anoti midzimu naMwari hazvina musiyano.

Anotizve simba rake rinobva pasi pemvura paakapihwa bhasikiti raiva rizere mishonga iro rakaita zvekusvipwa nehove apo akanga ave kubuda mudziva apedza zvidzidzo zvekurapa.

“Basa randinaro harina kungouya zvemahara. Ndakatorwa nenjuzu murwizi Save ndichibva kuchikoro ndiri Grade 6 apo ndaive nevamwe. Zvadaro, ndakazoona ndave kugara mubako raiva nemazinyoka aisanganisira mhungu, dzvoti, marovambira, mhakure, shato nedzimwe asi chainetsa dzaisandiruma.

“Ini ndaisatyawo, kune mazwi aingouya achiti ndivana sekuru vepasi rino. Kudya ndaingoerekana pamberi pangu paiswa hove mbishi dzemhando dzakasiyana, kusanganisira maramba,” anodaro.

Madzibaba Thomas anoti paakatorwa nenjuzu, vabereki vake havana kutya sezvo vakanga vazviwana kare kudzin’anga uyewo sekuru vake vakambotorwawo nenjuzu vakazodzoka vave kurapa.

“Pandakapinda mumvura ndakapesana nemumwe ainzi nezwi akanga apedza kusimbiswa kuti achinorapa, ini ndichibvawo ndatanga. Chainetsa ndaingonzwa izwi raitaura ndisingaone vanhu.

“Chandaiona inyoka chete, asi kwaiva nemiti mubako imomo, ndaitokotsira sezvatinoita kumba.” anodaro.

“Apo nguva yangu yandaiva ndakatarirwa yakakwana, ndakazoona zihove guru rakangosvikorutsa bhasikiti raiva rizere nemishonga, nyanga, hakata, ngundu, nhembe nezvimwe zvechivanhu. Pakabva pazouya izwi rakabva mubako richindizivisa mashandisirwo ezvinhu izvi pakurapa uyewo ndakatambidzwa nyoka yetsvukuviri hombe ndichinzi ndiyo tsvimbo yandaizoshandisa mukurapa iyo yakabva yapinduka kuita tsvimbo ipapo ndakaibata.”

Nyoka iyi anoti akaitambidzwa nemunhu aiva mumhepo asi pasina mutumbi wake.

“Ndakanzi tsvimbo yebasa iyi takupa, chienda unoshanda. Nhamba dziri paruwoko rwangu idzi dzematatoo ndidzo dzandinodyidzana nadzo nevakuru vangu vari kumvura,” anodaro.

Muporofita uyu anoti nhoroondo yekutorwa kwake nenjuzu yakabvira apo aiva asati aberekwa, achiri mudumbu raamai vake avo vakamusunungukira padoro rendari kana kuti ngoto zvinonzi zvakadudzirwa kuti aizova mufemberi kana kuti chiremba mukuru.

“Nekuda kwemashavi iwaya, handina kuenderera mberi nechikoro sezvo ndaiti ndiri muchikoro ndainge ndichinyora zviporofita zvevadzidzisi kana vamwe vana vechikoro vandaidzidza navo.

Madzibaba Thomas anoenderera mberi achiti: “Ini pamashandiro angu midzimu naMwari chinhu chimwe chete. Asi iye zvino ndakangosiya hakata chete, ndave kurapa nemvura, matombo, machira, bakatwa, tsvimbo, ivhu, michero yakaita semaremani, mazai nezvimwewo. Chokwadi chiripo ndechekuti ndikakumbira chandinoda kuna Mwari nevadzimu ndinochiwana zvakaita sekuti munhu apore zvinoitika nenguva pfupi, vadzimu vangu handirase.”

Matatoos aakanyorwa paruwoko rwake anoti anotaura nawo kushevedza vadzimu vake kubva mumvura vemutupo weHwenje waanoyera. Paruwoko ipapo pakanyorwa nhamba dzaanoti dzechitupa chake dzinoti 42-2693002-S42 nezvimwe zviripo zvisinganzwisiswe.

Murume uyu ane madzimai maviri anoti Pamella Mupfumha naLocadia Matize, avo vane vana vaviri pamumwe nemumwe wavo.

“Ndinorota nekududzira hope uyewo ndinogona kuziva dambudziko remunhu asina kutaura neni tichingopesana kana achingosvika pasowe rangu.”

Muporofita uyu akashamisa vatori venhau apo akati: “Chokwadi chakanaka, ini ndinoroya nekuti ndinoita zvinodiwa nemunhu. Ukada kuti tiuraye, tinouraya. Kana varoyi tinobata muno, ndakamubata masikati machena.”

Mubasa rake anopfeka magemenzi matsvuku, egreen, machena uyewo achishandisa machira akasiyana.

“Tsvimbo yenyoka ndiyo chiwororo, ndikanongedzera murwere kana kune zvatinoda kuti zviitike hazvikoni. Ndinodzosera chitadzo kumuridzi kana anoda kukuuraya anozokutangira iye. Zvose izvi ndinozviita ndichinwa zvangu doro, zvikuru remumabhodhoro nekuputa fodya yemidzanga. Mbanje ndaimboputa asi ndakarega nekuti inotemesa musoro,” anodaro Madzibaba Thomas.

Muporofita uyu akazotanga kunwa doro nekuputa fodya Kwayedza ichiona pabhawa riri paMurambinda.

Svondo rapera muporofita uyu anonzi akashevedzwa ari mubhawa neimwe mhuri yakanga yaona mupurwa waingonyangarika muimba yavo yekubikira.

Anoti akangonongedzera mupurwa uyu netsvimbo yenyoka iyi ukabva wangofa ipapo.

“Mupurwa uyu waiita vanasikana vashanu naamai vepamusha apa madzimai uyewo waivatorera mari. Ndakaenda nawo maMurambinda Growth Point, ndikazouvhura padundundu ndikaona paine $0,50c yesimbi inova mhiko yawaishandisa pakutora mari. Vanasikana vaisaroorwa pamba apa,” anodaro Madzibaba Thomas.

Anoti mupurwa uyu wakamuruma pachigunwe apo wakanga wave kufa.

Haana kudura muridzi wemupurwa uyu kunze kwekungoti “akatsamwa zvikuru nekuuraiwa kwawo”.

Muporofita uyu anoti ane masangano echechi yake kune dzimwe nzvimbo dzinosanganisira Rusape, Hwedza, Epworth, Chivhu, Chipinge uko ane maporofita mapfumbamwe.

Madzibaba Thomas anotiwo rimwe simba rake anoritora muninga nemakomo maimbogara madzitateguru, madzishe nemasvikiro uyewo kumakombwe enyika nekumakuva.

“Ndinoenda munzvimbo dzinoyera mumapako, muninga nemakomo ndichinozvisimbisa, ndiko kuzviombeka nekuzvisimbisa kwacho. Ndiko kwandinoenda nemaporofita angu kuti tisimbe,” anodaro.

“Ndine kugomo riri kuDomboshava kwandinonopinda muninga ine kasipiti uko ndinobva ndasimba. Mamwe mapako andinoenda anosanganisira ekwaMurehwa, kuChiweshe, Mhondoro, Hwedza, Mashava nemuno muBuhera.”

Anoti haashandise bhaibheri nekuti mashoko ake anopihwa mazwi kubva kudenga.

Zvakadai, dzimwe pfambi dzekwaMurambinda dzinoti dzinoshandirwa nemuporofita uyu kuti dziwane varume uyewo nekuti dzibhadharwe mari yepamusoro.

Pfambi idzi dzakazoonekwa dzakamukomba mune rimwe bhawa.

“Ukaenda kunobatsirwa namadzibaba ava varume unoita vekutiza vakakumomotera, vamwe vachikuisa mari muhomwe voga kukubvutirana,” anodaro mumwe mukadzi.

“Tine mumwe wedu akauraiwa achangobva kunoshandirwa svondo rakapera paseri ndokuzorohwa nechikomba chake akatemwa nemabhodhoro nematombo akafa akatovigwa,” anodaro.

Muporofita uyu akatsinhira kuti musikana akauraiwa uyu aimushandira kuti adiwe nezvikomba.

Gore rapera, Kwayedza yakamboburitsa nyaya yemumwe murume wekuEpworth, muHarare, uyo anoti muporofita mukuru uye anotungamirira chechi asi anoputa mbanje nekunwa doro. Anotizve anoita zvechechi nezvehun’anga pasowe rke.

Loading...