Ndakazozvambura vamwe CEO nemboro ndasangana navo kuchurch kwaMagaya

0
4509

Ndakazozvambura vamwe CEO nemboro ndasangana navo kuchurch kwaMagaya. Kunoitwa zve church ndokunenge kwakarasa muswe madzimai zvekuti kana isu unotiwana tichimira mira kunge mweya wetsvina pamurwere, kunge tinoda kwazvo kunzwa shoko ramwari asi iri nyaya yekutsvaga madzimai anoda kukwenyewa. Ndavekubvumirana nevaparidzi nevadzidzisi pavanoti madhimoni anozivana uye mweya yetsvina inodaidzana.

Kumwe kudiwa neconnection inoitika even pa pablic unotoshaya kuti zvirikumbofamba seyi chaizvo. Masvondo apfuura ayo pakarohwa imwe open crusade neimwe ministry ine muporofita anemukurumbira kwazvo. Semazuva ose tinozivikanwa kuti panzvimbo idzi ndopatinowanikwa, saka ndaivepewo ndichivhima asi chakazoitika manje handizive kuti zvakafamba sei munhu waMwari akange orima mumunda mangu. Akatsanangura nyaya yeupombwe nemademons of the the marine spirits anobva munyanza anoshandisa vanhu kupomba nekupombwa ndikanyatsonzwa kubatwa neshoko, musi uyu hamba yakanga yasangana neanedemo zvekuti pakazonzi vanoda kupa hupenyu hwavo kunaJesu ndini ndakaita munhu wekutanga kusimuka ndakananga kwaidaidzirwa nemuzodziwa waMwari.

Izvi zvakashamisa vanhu vose nekuti ndinotozikanwa kubva kuMabvuku kusvika Tafara, Zimre kusvika Ruwa kuti ukaona mukadzi amira nasekuru atopombwa mukadzi iyeye there are no two ways. Asia pashoko rakanga randibata ndikaona zvakafanira kupa hupenyu hwangu kunamusiki. Takaitirwa munamato wataiteedzera mumashure wainge kutora mhiko kuti ndapa hupenyu hwangu kunaMwari uye ndasiya mabasa ese epanyika. Zvapera izvi takanyorwa mazita nema address uye svondo rese rakazosara ropera haiwa tange tatova ma ushers ndini umwe wevamwe vaiuyawo kuzoita voluntary work kuti crusade inyatsofambira mberi. Ini nevamwe vakati wandei takapawo hupenyu hwedu kunaMwari. Mukupera kwechiitiko ichi zvaireva kuti kereke yainge yakuzopindirwa kuHarare kunzvimbo inonzi Waterfalls kumashops ekwaZindoga. Ehee ikokuya ndiko chaiko kune vanokuziva.

Zvamunoona muupenyu zvimwe zvinhu unotadza kuzvinzwisisa kuti zvinoitirwei kana usati wawana dudziro yazvo zvinokunetsa uye kunyange ukatsanagurirwa haungazvinzwisise. Munoziva ndainetseka kuti sei mapurisa eZimbabwe Republic Police vachinzi vanofanira kutanga vabudirira kumhanya 10km nenguva yakatarwa kuti vazonzi vakukwanisa kutrainer for six months kuti azonzi mupurisa. Izvi ndakazozviona manje apo taive mukombi tichienda kuchurch takasvika paroadblock wanikwe paita jamabanja reidzo nyaya dzanetsa mazuva ano dzemaroadblocks every 2km idzi. Vakatanga kunetsana mapurisa nemahwindi ndokubva povo yaramba zvema dhisinyongoro ruzhinji rwaivepo rwukati batai ,kana mupurisa anetsa batai mupurisa murove, zvikanzi varume nevakadzi batai munhu kana munhu anetsa batai munhu, ndiye aah batai munhu, rambe yangova batai munhu, batai munhu, but vasati vambodii mapurisa akanga ato reader kuti dzapiringana mwana asina mbatya, zvinhu zvakange zvaita manyama amire nerongo. Vakabva vangoita waziva kwake waziva kwake kutiza kwemakonzo asvikirwa nekitsi asingafungire, ndiye chitsoka ndibereke vachidyiwa nechisango chaive pedyo, vanhu nehukasha hwavaiva nahwo hwekunonotswa vakamboedza kuti vangavatandanisa asi vakasiiwa vachitosvorwa nekukachidzwa neguruva rainge rasimudzwa nemajoni vakuita zvavakadzidzira kuMorris depot.

Vanhu vese vakasiiwa irimuguruva roga roga zvekuti hapana kana chavaikwanisa kuona. Pahutatu hwavo hapana akambofunga zvekushandisa motokari yerudzi rwe BMW yavaiva vakapaka mamita mashoma kwazvo kubva pavaive vari. Asi vakatoona kuti inganonoka ikavabatisa pakushandisa dzavo tsoka idzo dzavakashandisa zvinehunyanzvi zvekuti pakazogadzika huruva hwavaive vasimudza paisamboratidza kuti pambenge paine mapurisa panzvimbo iyi. Kwaisaonekwa kana cap zvayo because vese vainge vanyangarika sedova rinotiza zuva nechinguva chisipi. Kunyangarika kwerudzi urwu ndofunga ndokuya kwaiitwa nematororo nguva yehondo zvaizokonzera mabhunu kuti vateme miti nekupfura mombe nemadhongi vachiti matororo achinja kuita zvipfuo nemiti. Shiri yakanga yabvuta rekeni yemuvhimi saka panga pakaipa zvirikuti paisatomboda zvekutamba nehupenyu, zvekuti dai varume vatatu ava vakabatwa vaizochitaura chakatadzisa imbwa kuseka.

continue reading on next page…

Loading...