Ndakangonzi vhurai maiguru ndisvire, ndakainyudzwa mubeche ikadzika kusvika kugodo!

0
9667

Ndakangonzi vhurai maiguru ndisvire, ndakainyudzwa mubeche ikadzika kusvika kugodo! Ndakafumogeza kuseni seni ndokunobata bhazi raipfuura nepamusha pedu kuma7 richibva paShurugwi chaipo. Handina zvizhinji zvandaifunga kunze kwekuti dai zvinhu zvanondifambirawo kuHarare mari dzepenjeni yababa yabuda. Kubva zvavakarohwa nemotokari vari pamudhudhudhu vari pabasa vachibva vangofira ipapo, hapana kana cent repenjeni randange ndambopihwa. Ndaive ndatopedza gore rese ndichizvifambira. Pandakapedzisera kuendako muna June vakange vati ndozodzoka musi wa24 November zvinenge zvanaka. Mukudoka kwaro zuva ndainge ndatosvika zvangu muHarare.

Ndakabva ndananga kuBudiriro kwaigara babamunini, munin’ina wemurume wangu. Ndakasvikotambirwa naChenai, kasikana kavo kaive nemakore gumi ako ndakaona kachitamba muroad. Tapinda mumba ndakawana dangwe ravo achangoisa  poto yemuriwo pamoto. Babamunini vakange vakatogara zvavo vachiona TV. Vakataridza kufara vachindiona. Takwazisana paya ndakazobvunza kuti mainini vaive vaindepi. Ndakaudzwa kuti vaive vave nesvondo vakaenda kuSouth Africa. Ipapo ndakatarisa babamunini ndikaona vakanditi ndee mumaziso chaimo. Neniwo ndakabva ndanyemwerera. Mainini vaive vasipo…hela….nhasi inotorara irimo chete!! Maihwee maihwee zvangu. Ini nababamunini taive tiine unfinished business dzedu.

Rimwe zuva mukoma wavo achiri mupenyu vauya kumusha takasanganidzana panzira kuchangosviba ini ndichibva kutsime. Babamunini vakabva vanditi mbaaa garo rangu ndokunditi  ‘Asi maiguru tichasangana’. Hatinazve zvakazoitika pakati pedu. Saka nhasi ndiro raive zuva racho magaro aisangana pakuyambuka. Ndakaona shasha yonyemwerera nekutambisa kagumbo nekuti aiziva zvandaifunga ndikati nechemumoyo ‘wamama mufana’. Munoziva zvinoita munhu kana uine shave rekuda mboro. Muviri wako unotanga kuita temperature uyu. Beche rako rinenge roita kuvhita kunge chironda ndikuudzei zvenyu. Ipapo ndakabva ndatotanga kumiramira, icho chimina ndatomisa mudenga kunge igo.

 

Ndakabva ndati mwana aregedze kubika ini ndokukanga poto. Hakusi kunhuwirira ikoko. Ndaive  ndofeshererwa mboroka yandaiziva kuti husiku inenge yanyura, nyoro chaiyo futi. Ava babamunini ndaiti ndikangoisa ziso rangu kwavari wanike oruma miromo nekupuruzira tundebvu. Maziso ake aindiudza kuti ‘nhasi maiguru ndinokusvirai mukaita dhodhi mirari muone!’. Tapedza kudya ndakabva ndamira pasink ndogeza maplates. Babamunini vakauya ndokuti nekazevezeve ‘Morara naChenai muDining room umu, kana arara muzouya kubedroom door rinenge rakavhura’.

continue reading on next page…

Loading...