Ndakakoirwa nezimboro rihombe raiyita kunge shato murume ari kunze nebasa!

0
3981

Wakanga uri musi weMonday pazvakaitika zvose izvi. Ndakanga ndatanga kuona mukomana wekuseri kubva zuva raakatanga kuuya kuzotsvaga imba yekugara. Ainge akasimba chaizvo zvekuti waiti ukatarisa pamberi pebhurugwa rake wainyatsoiona ino hombe yakanamatira pazvidya zvake.

Kana mafambiro aayiita kunge arikuremerwa pakati pemakumbo. Waiti zvimwe yakamira asi kwete, nekufamba kwenguva ndakazoona kuti waive mugariro wayo. Ainge akapihwa chipo chinoshaya varume vazhinji. Ndinoyeuka ndichishaina pavheranda ravo ndokudongorera
nepahwindo ndichida kuona kuti varimo here ndiye dhuma dhuma navo vakatarisa pasi vari musvo zvavo. Rino rinenge shato raive rakarara zvaro pamatombo aro, apa ndakanzwa ropa kumhanya. Kusvirwa ndaida masasi eharare. Ndaive ndava nenguva kubva murume wangu ayenda kuBotswana mwedzi wainge wapfuura. Mukomana uyu handizivi kuti sei ainge asina kuyenda kubasa. Ndakabuda panze masikati ndichinorasa marara kubhini. Sezvinei ndakanzwa kasong kandaifarira kachirira mumba memukomana uyu, ndipo pandakaziva kuti
aivamo.

Semunhu aisimbovakumbira mimhanzi ndakati regai ndivhunze kuti raiva kaseti here kana CD. Chokwadi apa handina kumbofunga zvekusvirwa asi pandakangovaona ndava mumba
mavo zvakangouya zvega. Vakandibata ruoko ndokuti ndipinde mumba nditore CD, ropa ndokumhanya chaizvo. Maziso angu akaramba angoyeva pamberi pebhurugwa ravo paiita kupfuura mboro yavo yomisa musoro. Handizivi zvakaitika sei asi ndinoyeuka vachinditsvoda pamuromo. Vapedza, ndakapopota kunge ndaisada, asi bhurugwa rangu raive ratota kare
kare. Ndakazotanga inini kutsvoda zvino iro simba raive richingopera ndiye dhiii pamubhedha wavo. Vakandibvisa skirt yangu apa mazamu angu aive awomarara zvino. Vakaita kunge kacheche vachindiyamwa mazamu vachiachinjanisa. Muromo wakasvika muzvidya zvangu , apa ndakanzwa kuzipirwa.

continue reading on next page…

Loading...