Ndakabhedhenura matako avo apa beche rainge ratota ndakabva ndaishwetedza neshure

0
4329

Ndakabhedhenura matako avo apa beche rainge ratota ndakabva ndaishwetedza neshure! Mai vainge vakanaka zvekuti wega unoshaya kuti chii chirikuitika, asi vainge vari vechikuru manje. Murume wavo aiva chidhakwa zvekuti dhuu, apa aitonwa kachasu chaiko dzimwe nguva. Murume wacho ndoiya type yekuti ikashaya hwahwa inobvunda, type iya iri addicted too bad.

Dzimwe nguva ndaiti ndichibva kubhawa zvangu ndaitowana yakarara pa gedhe, ndozonoka gedhe mukadzi wacho omuka ovapinza mumba, zveshuwa vakadzi vakashinga, zvimwe zvinhu zvamunogara nazvo mudzimba umu ummmm, makaoma!!! Marimwezuro ndainge ndanonoka hangu kusvika ndichibva kubasa, it was around kuma nine husiku, ndakutosvika pamba pangu ndokunzi namai vaya, mkwasha , zvaita zvakanaka ndasangana nemi, ndokumbirawoka ndinotora mudhara wenyu pama shops, ndafonerwa hanzi vanoka vachinwa zvima whisky kumashops uko manje ndirikutya kuenda ndega uye ndogona kushaya anondibatsira kuvatakura

Ndakati ehoi amai regai ndingopinda mumba ndinosiya bag rangu re laptop, ndirikuuya izvozvi. Ndakabuda zvangu ndapfeka short ne t-shirt, ndokusvikoti ngatichienda.Hwanga huri husiku asi ndainatsoona kuti mai iyi yakabatana zvekuti makare kare ayo yaizvinzwa, apa inezviboda ma hips apa inetukomba mumatama, ndaitombonzwa ma guys mazhinji achiti anoda kuinzwawo chete coz vanoona murume wacho anongogara akadhakwa almost daily, vana vavo varikuchando saka mari dzavo vanadzo and because of that mai iyi inogeza zvekuti vanoita kunge kamwana kadiki.

Tichienda kumashops kudaro, yakatanga kungosasa, murume wangu anobhowa zvisingaiti, chaanogona kunodhakwa chete, hapana kana chimwe chaanogona, ndikati indava zvikanzi haatobatsiri, iwe gaya kuti chii chaanoita nemadhakirwe iwaya iwe unoaziya, ndikati haa zvakaoma. Ndakati regai ndimboivheta ndikati manje kana vachirara kudai vanoseenza here manheru. Zvikanzi ahh mwanangu kuseenza kupiko vakutotiisa panzara, dai ndiri umwe ndakatovasiya zvino hazviite kutongogarira vana asi ndanzwa iyezvino ndatova nenguva yakareba, nguva zhinji vanosvika vakadai , saka hapana hapana.Ndakangoti hangu nechemumoyo hoo?

Takabva tasvika paye ndokutowana akarara pama shops apa ainge atosechwa kudhara netukomana, worse haagone ku driver zvese nemukadzi wacho aidai achifamba nemota yaakatengerwa nemwana kuchando plus nemadhakirwe ake mukadzi wacho haatodi.

Anyway takabatsirana kuvatakura ndokuvaisa pamafudzi, ndokudaidza taxi, takapinda mutaxi muye ndokubva taenda navo kumba, tasvika pa gate zvikanzi naamai vaye ndatichivabatirana wondisiya vamumba, handingakwanise ndega nhasi kudhakwa kwaro kuri worse, aitoita kubuditsa rute zvake apa ngonono dzanga dzisiri dzenhamo.

continue reading on next page…

Takapinda navo mumba zvikanzi chingosiya ndavaisa pamubhedha, takapinda navo ndokuvaisa pamubhedha, varara ndobva zvanzi namai vaye, iiii waita basa mwanangu ndaivagona here ndirindega. Ipapa vanga vakutaura vega nekuti hana yangu yanga yakurova, mumba manga muine light manje zvandainge ndaona ndiri panze zvanga zvaasiyana, mai yakabatana iyoyo, Mukwasha!!!, vakadaro vachindizunza, zvikanzi ko maita sei?, Nekuvhiringika ndobva ndangoti hum, matii ??ahh sorry pfungwa dzanga dzaa kure, apa mboro yangu yanga yamira kuti twii zvaionekwa mushort ranga ndapfeka worse ndanga ndisina pant, mai iya yakazviona ndobva yangonyarara, yakatarisa short rangu ndokubva yashama muromo, yakanditarisa ndokubva tatarisana, ndakaona face yavo yopusa, maziso avo oita seakuda kubuda tumisodzi.

Ndakanzwa ropa rezvivindi kumhanya miriwese apa ndikanzwa tumapundu kumusana kwangu, silence yakaitika ipapo yanga isina kumira mushe.Ndakangosebera kuna maivaya ndokubva ndavambundira apa hana yangu ichirova zvekuti kana ndega ndakatoshaya kuti ko indava, vakandimbundirawo back ndokunzwawo hana yavo ichirova.Takabatana zvinesimba muhug imomo, apa mboro yakavadhuma dumbu iri, ndakazokaruka ndatotsunzunya ndakutovakisa ivo vaakundikisa back, she whispered munzeve zvikanzi ndisvire mwanangu usatombondirega ndapota hangu!!!

Ndakanzwa zemo rangu rese kuwedzera and zvekuti murume wacho anga akarara pambhedha zvanga zvisina basa and am sure tese we calculated tikaona kuti vachamuka mangwana chaiwo, zvandakakwanisa kuita kungodhonzera mai vaye mudinning room mavo, ndakavabata mazamu zvekumbunyikidza zviya apa vainge vaakutobvisa brugwa vega vachifemera mudenga, vachipedza vakabva vatobata pasofa vega, ndakavabhedhenura matako iwayo apa beche ravo rainge ranyata nekutota kare ini mboro ichibudisa masiriri, handina kana kupedza nguva ndakabva ndaishwetedza neshure, zveshuwa mai yanga yagarisa isina kusvirwa iyi nekuti beche rayo rainge raakutoita sevirgin.Ndakaikoira ndichiibata mazamu nekumashure ikoko, apa yaizevezera ichingoti nyatsondisvira mwanangu, maiwee kani, yohwee ukundiiteiko nhai mwana iwee, yoweee!!!

Yainge inechuma muchiuno umu, ende yainyatsokoira wena, ndakaikwesha mai iyi iyo haina kutora nguva kutunda, iniwo handina kutora nguva ndakanyanyonakirwa nekuti ndainge ndagara ndakatoimakawo, ndatunda kudaro mboro haina kurara, ndakabva ndaichinja style, ndokuirarisa pasi chaipo. Ndakaishadaburisa ndokutanga kuisvirira pacarpet ipapo asi painge pasiri comfortable, zvekuti ndakaisvira till ndakunzwa kusvuuka mabvi ese aya, mai yaichemerera zvinekazeve zeve zvekuti yaisada kuita ruzha manhingi. Mai this time yanga yondikoira back yakasimudza chiuno ichirova chikapa, inenge inobva kwamutoko ikoko uko nekuti ndokumwe kunoitwa zvechuma, apa chaindinyerekedza dumbu zvekuti haa ndakanakirwa.

Ndakazoti papera kanguva kekuikoira ndakanzwa huronyo hwouya, tsinga dzese dzorwadza, ndokubva ndaitundira muchibereko chaimo ipapo yakatundawo nekuti yakandibata zvinesimba ichitetsura kamhere ichindikochekera nemakumboese.vNdapedza yakasimuka zvikanzi waita basa mwanangu wayamura mweya wamwari, urambe wakadaro mkwasha.
Zemo rinoitisa nezvimwe zvivindi zvisinganzwisisike veduwee!!

Loading...