Connect with us

Local News

N’ANGA INOPFEKA MAGEMENZI . . . ‘Ndinotanga ndaverenga Bhaibheri’ . . . ‘Ndozoita zvemiti mukurapa vanhu’

Published

on

Sekuru-Mupamombe

KUNE vamwe vanoti chivanhu nechiKristu hazvifambidzane vachiti zvakafanana nechiedza nerima.

Asi imwe n’anga yokuTshovani, kuChiredzi, inoisanganisa zvose — inopfeka magemenzi, ichiverenga Bhaibheri ukuwo yombopinda nechivanhu yakamonera machira eretso nengundu mumusoro.

N’anga yechirume iyi inoita zvose, zvechiKrisu nezvechivanhu sekupira midzimu isati yatanga kubatsira vanhu.

“Chekutanga ndinomuka mangwanani ndopinda muimba yangu yekurapira. Ndinotanga ndapfeka gemenzi rangu ndonamata ndichikumbira Mwari kuti andizarurire mukurapa kwangu. Ndinoverenga Bhaibheri ndichitungamirirwa nemavhesi arimo kuti ndikwanise kubata pamwe nevarapwa vangu.

“Ndapedza kunamata, ndipo pandinozopfeka nguwo dzangu dzechivanhu ndokanda fodya pasi ndichikumbira kuvadzimu vangu kuti vabatane naMwari mukunditungamirira mubasa rangu,” vanodaro Sekuru Jonathan Mupamombe.

Kwayedza payakashanyira n’anga iyi pamuzinda wayo svondo rapera, yakawanikwa yakapfeka gemenzi jena serinopfekwa nemapositori, yakapfugama ichinamata yakambatira Bhaibheri mumawoko zvekuti kana kudai aive murapwa aingofunga kuti asvika pamasowe.

Sekuru Mupamombe vanoti havaendi kuchechi asi vanonamata kuna Mwari kuti avatungamirire mubasa ravo rehun’anga nekutiwo vanhu vakawanda vauye kuzobatsirwa navo.

Sekuru-Mupamombe

 

Vanoti vanorotswa mishonga yavanoshandisa mukurapa nekupedza matambudziko sezvirwere zvenjovhera, buka kana mishonga yekudzinga nyoka pachivanze iyo yavanoti vakabva nayo kumakomo anoyera ekuNyanga.

Sekuru Mupamombe havana kuda kudura mazita emiti yavanoshandisa nekutya kubirwa ruzivo rwavo nevamwe vachenjeri.

“Mishonga yose iri pano handikupii mazita ayo nekuti tinotya kubirwa nevane ruzivo, avo vanozonoiisa mumichina vachigadzira mapiritsi nemajekiseni voisa mazita avo kuti vawane mbiri nemari.

Makwenzi aya ndinoaomesa ndoapisa kuita dota rinova ratinozora maronda kana kuti zvingave zvisasa zvekuti munhu anosara aine ganda rake rakanaka, risina mavara,” vanodaro.

Vanoti mishonga yavo inorapa zvakare maronda emudumbu (ulcers) uye zvirwere zvinobata mhuka nezvifuyo zvakaita semaronda ehuku nemombe.

“Mushonga unodzinga nyoka unodyarwa uri muti pamusha, nyoka hadzifi dzakatambira pedyo. Asi, unogona kusheedza zvinhu zvakaipa semheni nevaroyi kana ukangodyarwa nemunhu wose-wose usina kutanga wadeketererwa.”

Sekuru Mupamombe vanoti zvakare vane mushonga wekuti munhu anogona kutsenga mashizha awo kuti azokwanisa kumukira kana kupfukira vanenge vazomuuraya.

“Munhu anongotsenga gwenzi riya ratinodyara kumakuva kana tichida kumutsa mweya wemunhu akafa kuti anorwisana nevanhu vakamuuraya. Asi, vamwe vanotogara vatsenga muti uyu vomedza muto wacho kureva kuti kana vakangofa nenzira yekuuraiwa, isiri yaMwari, vanopfuka vorwisana nemhandu dzavo kusvika dzapera kufa dzose,” vanodaro.

Vanotizve mishonga yechivanhu iri kuratidza kutambirwa nevanhu vakawanda mudhorobha reChiredzi.

“Mishonga yechivanhu haina huturu hwakanyanya, aya atinoti ma’allergies’, uye haidhure seyemuzvipatara apo murwere anobhadhariswa mari yemubhedha, kadhi nedzimwe ongororo dzakaita semasikani kana X-ray.

“Ndine bhuku randinonyora mazita evarapwa nerubatsiro rwandinenge ndavapa kuitira kuti ndigotevedza ndichiona kuti murwere ari kupora here kana kuti kwete. Kana tikaona zvichida chipatara, tinotumira murwere ikoko nekukasika nekuti donzvo redu nderekuchengetedza upenyu.”

Pakunopera kwegore radarika, Kwayedza yakaburitsa nyaya yemumwe muporofita wekuEpworth uyo anoti anoputa mbanje, achinwa doro, kusvuta bute pamwe nekudya nyama mbishi.

Mufundisi SingLawyer Mushunje, anozviti isvikiro, in’anga uye muporofita mukuru kuChiedza Apostolic Church yekuEpworth iyo yaanotungamirira.

Loading...
Click to comment

Drop us a Comment

Advertisement
Advertisement

Trending