Muzukuru Anonyemudza Sekuru Beche, vabva vamusvira NYORO!

1
49194

Mbuya vasipo,Sekuru mumwe musi vakadzoka vakati nwirei chose, ndobva vasvikopinda mubedroom mavo, ndobva vave kuona zvavo mafirimu avo,ndaive ndotoaziva nesound dzawo, chikara chakati chandibata ndikati chauya chauya, apo mbuya vanga vasara neweek kuti vadzoke kuSouth, ndikati nhasi ndinotoedza panasekuru chete, ndakabva ndatarisa ndikaona ah, ivo sekuru havana kupfeka vakarara pamubhedha, ndobva ndaona vakarara, ndofunga vaive vadhakwa saka light raive ravaitisa hopendakabvisa bhurugwa, ndobva ndapfeka night dress rangu, ndichibva ndasairira door ravo zvinyoro nyoro,havana kumuka, ndobva ndafamba, ndikatarisa patv, ndikaona haikona, mukadzi arikuyamwa mboro yomurume wacho, ndikabva ndaerekana ndabata mboro yasekuru,ndobva ndaiti mukanwa pfoo, ivo vachibva vaita sekuvhunduka, asi vakabva vaona kuti ndini,ini ndichibva ndaona kuti sekuru vashamisika, ndikati chance, ndakabva ndaita yekunanzva,zvandaiona mumavideo avo,nezvaiitwa nambuya, zvikanzi, mu mu mu muzukuru usadaro, hauzozvikwanisi”,ndikati’ ah sekuru hapana chandisingazivi, munofunga kuti munondikwanisa here imi?”kuzongodaro chete, ndaive ndatoisa mafuta mumoto.

Sekuru ndakanzwa mboro yavo yooma,ndaive ndisisazive kuti unoita sei nayo, saka ndaingoisarurimi pamusoro wayo ndoisveta, ndobva ndazotora machende avo ndoisa mumukanwa, ndikaona kuti ndaive ndadenha, mboro yasekuru yaive hombe kwazvo,hana yangu yakarova, ndikamboda kuti ndirege, asi ndaive ndonzwa hosha isingaiti, sekuru vakabva vandibatamazamhu angu ayo aive amira munyatso kuti twi, ndakabva ndapera simba, ivo sekuru vakabva varamba vachitamba nemazamu, inini mboro yavo handina kusiya, yaive yazara mate angu manje, ndavekunakirwa, zvose zvandaive ndaona mumafirimu muya ndichiita,ndikambobata machende ndoita ekudhonza zvinyoro nyoro, ndoananzva pamwepo, haa sekuru vaive vakuvara, ndakazoona sekuru vave kundiyamwa mazamu, ndikaita sendichaputika nekunakirwa, ah, sekuru vaive voitawo sei,ndaive ndisati ndambonakirwa zvakadaro, maiwee, ndakabva ndonzwa ndave kutunda ndega ndikabva ndaita weak.

Ndakatanga kubata bata dumbu rasekuru, nechipfuva , ndabisa mboro yavo mukanwa, yaive yasimira kuti twi semutswi,sekuru vakabva vandirarisa pamubhedha,ndobva vatora ruoko rwavo voisa pabeche rangu, paive pakazara choya, asi paive pakatota, ndofunga vaida kuda
kunzwa kuti kwakamira sei, pavakaedza kupinza mumwe vavo, ndakaita sekuvhunduka, ndobva vaona kuti ndinenge ndirikutya, ndikati a ‘ aiwa sekuru’.ivo vaive vasingachanzwi manje, vave kufemera pamusoro,ndakaona vonditsvoda paguvhu ndobva ndanzwa rurimi rwavo pamatinji angu, ndikanzwa yowe, rurimi ruchiita sekupinda ,ruchitambisa tambisa matinji ruchisveta sveta nyini, ah, maiwee, ndakanzwa kunakirwa ndikati vakafa havana
chavakaona chokwadi, ndakaramba ndobata sekuru mumusoro, ndoshaya zvekuita manje, apo shasha rurimi ruri kushereketa nematinji angu musoro wakanyura muchoya changu,ini ndarasika manje ndave kunzwa kadzungu nekunakirwa,sekuru pavakasumudza musoro, vakabva vatora gumbo rangu rekurudyi ndokuisa pamafudzi, rekureboshwe pamafudzi,
zvekuti makumbo angu aive ari pamafudzi avo, ndobva ivo vapfugama, mboro yavo
yachimira manje zvisingaiti, inini ndaive ndanonokerwa, uku hana irikurova nekutya,uku nekuda zvese,ndaiti ndikaona mboro yasekuru ndofunga kuti inokwana here vakomana.

Ndakanga ndanonokerwa, ndobva ndabata mboro yasekuru neruoko ndobva ndaitora ndobva ndaiisa pamuromo pebeche, ndokutamba nayo zvandakaona mbuya vachiita musi uya, pavakati vapinze musoro wayo ndakabva ndaziva kuti haikwani, ndikaita sekuvhunduka ndichidzokera kumashure asi chikara chaive chabatwa nehosha manje, sekuru vakaita musoro wayo wekumanikidza, ndobva vaibuditsa,ndikafunga kuti zvapera, vakabva vabisa
makumbo angu pamafudzi avo, ndobva vaavhura akashama, ivo ndobva varara pamusoro pangu, mboro yavo yakanga iri pamuromo webeche rangu, ini ndikati ‘chinouya chonooneni, kana kuri kufa ngandife, yasekuru ndirikutozoidya nhasi.

Ndakabva ndavambundira, ndichipuruzira musana, ivo vaingotambisa musoro wayo pamusuwo webeche rangu chete, vakaita sokuipinza zvishoma ndobva vaiburutsa, iniini ndakabva ndaisa maoko angu pamagaro avo ndichida kuvabatsira kuti vakoire, ndakabva ndanzwa musana wakombama, magaro asumudzwa mudenga, ndikashaya kuti ko chii, apo vakangopinza musoro wayo chete, inini pandaibata musana wavo uchindinakidza,
ndakanzwa, yavekuita seiri kuda kupinda mubeche rangu, ndobva hana yangu yarova, ndakazoti ndaita sekuvararirwa, ndobva sekuru vangoti nesimba kamwe chete, kodi, ndobva ndanzwa kurwadziwa kusingaiti,ndakati maiwee, ndichiruma sekuru pabendekete,
ndakanzwa shasha yave kukoira, uku ndiri kurwadziwa uku ndiri kunakirwa, uku ndirikuchema, sekuru vakati vokoira, inini ndakangobatirira, ndakanzwa kuti yose yaivamo, mubeche rangu, asi zvairwadza, uku sekuru vakanyatso ndibata vachikoira nesimba,vaisaibuditsa mubeche kana, vaingoitenderedza irimo, ndakanga ndaneta zvino,
ndikanzwa sekuru voramba vachingokoira, ndikazonzwa vave kuita fast, ndikanzwa kuti
mukati mangu kuti ‘tsa a, kunge mune chiri kudira zvinhu zvinopisa mandiri,

Maiwee ndakachema nekunakirwa, ndakanga ndichingobuda misodzi, sekuru vakaramba vachikoira, ndobva vazongoregera asi mboro yavo yaive ichiri mandiri, vakazobva pamusoro, ndobvavandikissa, ndobva tangobatwa nehope tose, makuseni acho,ndakati ndimuke, ndikanzwa makumbo angu achirwadza ndisingagoni kufamba, apo sekuru vaive vasipo, magumbeze avo aive neropa, ndobva ndatoziva kuti sekuru vaive vandibvisa umhandara, ndakatora magumbeze ndokuwacha, sekuru vakazodzoka manheru asi vainyara kunditarisa,ndakazoti varara, ndobva ndanoka padoor ravo, light ravo raive rakadzimwa, ndobvandangopinda mumagumbeze mavo, usiku ihwohwo ndakasvirwa vasikana, pane pamwe pandakarara nedumbu ndobva sekuru varara pamusoro pangu, ndobva vaipfekera nekumashure, inini ndikashama ndichinakirwa, ndikamboitwa hwembwa
chaiwho,pamwe sekuru vakamboenda pamusoro,pamwe pacho ndini ndakanga ndiri
pamusoro, takazorara kuma three makuseni.

Izvi zvakaramba zvichingoitika kusvika musi wakadzoka mbuya, manje iyezvino
mbuya ndave kunzwa kuvavenga especially kana ndikavaona vapfeka night dress ravo vachikwesha mazino vachipinda mubedroom mavo, chete kungoti ndinofara hangu kuti next weekend vanenge vasipo vaenda kumusha kunotora mwana, asikana asi ko nyaya yenhumbu, ko mbuya vakazozvibata, ko nyaya ikazivikanwa iyi, sekuru ndakambovaudza vakati , do not worry iwewe, hamheno vasikana apa nhumbu irikukura.Mbuya vachada kuziva kuti ndeyani apa vanoziva kuti handina mukomana.

Loading...