Connect with us

DzeSviro

Muzukuru Anonyemudza Sekuru Beche, vabva vamusvira NYORO!

Published

on

muzukuru
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Mazuva aya akange ave kundibhowha kwazvo, ndaive ndatopedza hangu form four ndakafoira asi ndaive ndichisupplementa, semunhu aida kuzoita teacher ndakati rega ndiende kutown ndinoto garawo nasekuru kuti pamwe ndikaverenga ndiri mumagetsi ndinganatsoona zvakanaka , uye kuti ndinenge ndisingachatakuri mugomo, kutsvaga huni,
uyezve quality yevakomana vacho inenge iri nane, kwete mafudza mombe aya airova chimonera.

Ndaive ndisati ndamborara nemukomana kana musi umwe, asi mukomana wangu aive
ambondibata bata mazamu, nemagaro ndobva ndanzwa kudziirwa mumuviriri wose,ini ndikati eh, ko chave chii, akati oda kunditsvoda mukanwa make mainhuwha zvisingaiti, ndikati um, ndinonzwa zino, ndobva zvangopererera ipapo.Zvino kuHarare, hapana hapo
mukomana aive amboedza saka ndakangotiwo,hamheno, pamwe havasati vandionawo, mazigomana andaiona airukwa musoro, aine mhete, ndikangoti, hadzisi ngochani idzodzi?
Mbuya vaienda kuSouth Africa vachinotengesa, uye Sekuru vaive munhu wechidiki, mwana wavo wekutanga aive achangorumurwa arikuna mai vavo kumusha, zvino
mumwe musi mbuya vaenda kuSouth africa,ndakanzwa mumba mubedroom mavo muchichema mumwe mukadzi, aiita kunge arikunakidzwa nazvo achingoti oh, oh,oh,
come on,ah, ini ndobva ndamuka, ndokufamba ndichida kunobvunza sekuru kuti kwaiva kwakanaka here, ndobva ndasvikosairira gonhi remumba masekuru ndokuwana
ivo sekuru vakakotsira vakabisa hembe dzose mboro yavo yasvava vakaibata,hana yangu ichibva yarova kwazvo, ndikati a,ko, zvi iko?, ndakatarisa paT.V yavo, ndikaona vanhu vaivepo, murume wechitema nemukadzi wechirungu vasina kupfeka, mutema aripamusoro , murungu wacho achisumudza uyu mutema,mboro yemutema yakanyura yose, achiita kukoira kwazvo, izvi zvakandinakidza,ndobva ndatarisa zimboro remunhu mutema uya ndikatarisa yasekuru,ndikaona yasekuru isina kukurisa kudaro, ndobva ndaziva kuti indava murungu uya aichema, ndakaramba ndakangoyeva, ndonakidzwa nezvavaiita, apa sekuru
vaive votorova ngonono.

Ndakazongoita sekudzorera door ravo, ndobva ndanyahwaira ndichienda kumba kwangu.
Handina kurara musi iwoyo,ndakambotora chigunwe changu, ndobva ndaedza kuchipinza mubeche rangu, ndikanzwa maiwee, kurwadza, ndikati, ko saka manje iyo mboro inokwana here chokwadi, munhu unobvaruka chokwadi.Ndaiti kana ndorara ndoona vanhu vaya murungu nemutema, ii, zvavaita zvakazondinakidza chose, ndakarara kahana kangu
kachiroverera, kuti hey dai, ndiri ini,asi naani manje?

Sekuru havana chavakambofungira, pakadzoka mbuya, ndakavanzwa mumwe musi
vachichemererawo zvaiita murungu uya ,ndikaziva kuti vaviri ava varikunakirana, ndakaenda padoor ravo,mumba mavo maive makabatidzwa light,ini pandaive paive nerima, ndakaona,
mbuya vakachonjomara, vasina kupfeka,vakabata mboro yasekuru, vachiita yekunanzva, vachiita yekuisa mukanwa, vomboita yekusveta, voita yekuisa yose mukanwa, ndonzwa sekuru voomba kunge mombe, ndakazoona mbuya votora machende asekuru, vodhonza zvinyoro nyoro nemazino, voasvisvina ose, sekuru vakatsinzina, mboro yavo yaive yafuta
yamira kuti twii, ndakaona kuti ya, mbuya nasekuru varikunakirwa,vaiti vakachinja zvavaiita, ndotadza kuona,ndombogumbuka , asi ndakazoti ndoona,ambuya varara pamubhedha,beche ravo rakatarisa kudoor, a-a, mbuya vaive vasina choya, maiwe ko ini zvandaive nacho, asi vaive vagerwa, nekuti murungu uya aive akagerawo, ndakaona beche ravo rakanyatso vharika,ndikaona kuti rakafanana nerangu, ndakaona sekuru voendapamusoro paambuya,
ambuya ndobva vabata mboro yasekuru,ndokutamba nayo vachiita yekuunza pamusoro
pebeche ravo, vachiita yekupuruzisa beche, sekunge vaida kuti vawane mapinziro acho, hana yangu yakarova, ndakafunga kuti inokwana payi iyoyi, i i asikana, ndakazooona, mbuya
vanyatsoinangisa pakati chaipo,ndichibva ndaona, ah, musoro wayo nya mubeche ravo, ndikaona yowee zvairi kutopinda, ndakazoona yamira kupinda ndikafunga kuti zvimwe yaguma, sekuru vachibva vaita sevoibuditsa, ndikatoona musoro wayo, ndobva vaidzosera makare,ndikaona vave kukoira zvishoma nezvishoma, ichiita ichipinda mubeche rambuya
zvishoma nezvishoma, ndikanzwa mbuya vochemerera, sekuru vakabva vaiburitsa
yose sovorega, ndikazoona, aha, yose mubeche rambuya ndiya nya,ndikavhunduka, ndakati a, zvii izvozvi,ndakanzwa kudawo mboro asi ndakatya kuti e , inokwana pai shuwa,ndakaona,
ambuya vachikoira sekuru vachikoira,hamheno kuti ndingati chii asi ndakanzwa mbuya vochemerera,ndikaona kuti kuchema uku ndekwekunakirwa chete, saka neniwo ndaive
ndotodawo chete, chero ndikaita nhumbu,ndakabva ndaramba ndakayeva, sekuru vakaramba varipamusoro, ndakazoona ,voita vachikurumidza, ndikaona
mbuya vavabata kuti mbambamba, ndobva ndaona sekuru vaya voita zvishoma nezvishoma, ndobva vamboregedza, ari yose yaive iri munambuya, ndakabva
ndatiza ndoenda kunorara ndavekutya kubatwa.

Mumwe musi ambuya vakanditi, ‘Usaswere uchiverenga, mabhuku aya haaperi,’ ndobva vandidzidzisa kuoperator TV inoona mavideo, mumwe musi vakati vabuda,ndobva ndasara ndoisa video ndikaona,ah, murume murungu nemukadzi mutema, vasina kupfeka, vachikwirana, ndobva ndarega zvangu, ndokuita basa remumba.Ambuya vakazoti vaenda
kuSouth Africa, sekuru ndobva vandisiya ndega pamba ivo vaenda kumusha kumbonoona
mwana, ndakabva ndapinda mubedroom mavo, ndobva ndatuta mavideo ese aivamo,
aisvika kutwenty chaiko, ndobva ndatangana nawo, handina kubika, kana kurara musi iwoyo, maiwe zvandakaona,ndikati ya, uhu ndiwo hunonzi upenyu uhwu, ndakambofunga kuti ndiudze sekuru kuti ndinoda kutambawo navo, ndikatya kuti ko vakasazvifarira, ko ko
ko,ha zvakandinetsa chose.

continue reading on next page…

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Loading...
1 Comment

1 Comment

  1. Jonathan

    15/12/2017 at 1:10 pm

    Interesting

    .

Drop us a Comment

Advertisement
Advertisement

Trending