Mukadzi Anonaka Kusvira Makuseni-seni

0
6415

Madzimai nanbaba gonai bonde muchengete rudo neimba yako. Basa repabonde harisi
revanhukadzi chete. Vanababa vanechikamu chavowo.

VanaMAI
Kana musina kuwana nguva yokugeza pamunenge mave kunorara,munofanira kutora tumvura tushomanana mopukuta mukati mamakumbo nemusikarudzi wenyu kuitira kuti kudikitira kwamaswera muchiita kusazonhuwira daddy mave kurara. Musazorambe makapfeka mbatya dzamaswera makapfeka kudakara mave kundorara. Kana mune dzokupfeka pakurara (night-dress), pfekai idzodzo kana mapedza kugeza manheru. Kana
Daddy vachizvifarira zvifafaidzei netumafuta tunonhuwirira mave kunorara. Musataure izvo zvinenge zvichigumbura Daddy nokuti kana vagumbuka simba repabonde harizovapo.

VanaBABA
Musaore moyo kana vanamai vakati vakaneta pakurara. Zvikuru kana zvisingaitwe mazura ose kana mazuva akawanda. Kana zviya vakatsamwa zvikuru mushure mekunge matukana, apo pavanorara vakakufuratirai , isai ruwoko rwenyu pakati pamazamu avo, muchikwenya-kwenya zvishoma shoma minyatso yavo, musingavarwadzisi. Modzika zasi muchienda necheku guvhu muchingodaro. Rambai muchidzika pasi peguvhu kusvika pano tangira bvudzi rebeche. Kana mave ipapo, mopuruzira muchibhabhadzira kana kurova rova zvinyoro nyoro muchidzika kuenda pakati pemakumbo chaipo. Mukaramba muchidzika munosangana nekanyama kaye kepamusoro nechomukati beche yaamai kanenge kanyemba. Dhonzai ikako zvinyoronyoro muchipota muchikanhanzva. Kana amai vasingarwari mukaramba
muchidaro munozwa vave kuti Imi mhani, regai kundinetsa, ndirikuda kurara ini.

Manzwa vachitsikatsika kudaro,imi torai chombo chenyu muchishandise kuvarovarova nacho kanyama kaye kandambotaura, asi musingachiisi mukati mebeche, muone mashura. Potai
muchinanzva minyatso yaamai, rurimi rwenyu garwunhanzve pahuro paamai, zvese nepanzeve dzavo.Zvino, amai apa vanenge vongoti rabada, vasisina nesimba rose vongofemera pamusoro. Apa vanenge vongokwanisa kuti, Iwe kani, iwe kani, haaaaa iwe kani, ndinokuda mhanhi.

Hope dziya dzambotaurwa dzinenge dzapera.Zvino chigadzirira kuchidya keke rako. Kana uchida, simudza mudzimai wako umuise pamusoro pako, iwe wakarara wakatarisa mudenga, iye akatarisa pasi wochimukwenya-kwenya pagotsi pake uchidzika nemusana dakara wasvika pamagaro,wopuruzira uchirova-rova beche rake. Chimukwenezvera muchiuno chake worova rova magaro zvakare uchipinza chombo chako zvishoma shoma, wonyatso chiisa mukatikati maamai, asi usingakasike kutunda kuitira kuti mboro yako inyatsovabaya pamoyo chaipo, apo wakanyatso  kuvagumbatira.

Unozonzwa mai vave kuti, maiweeeeeeeee, kunaka, maiweeeeeeeee unogona iweeeeeeeeee mhaaaaaaai aniiiiiii, yuwiiiiiii, yuuuuuwiiiiiii zvangu ndave kurwadziwa, chirega ndirare nerutivi, asi usazvomore. Unogona kuita izvi amai varere nerutivi, wochinyatsovati mukatikati, jgu-jgu-jgu-jgu . Apa unozwa voti, ndinokumbira ruregerero pane zvese zvandakakutadzira pakuti unonaka iwe. Apa zvino iwe wochitiwo, zvakanaka mukadzi wangu unonaka iwe,uriwangu iwe, urimukadzi wangu iwe. Chinyatso vatsvoda zvino, uchivanhanzwa pese pese. Unonzwa mai zvino vogwinha gwina nekuzipirwa. Ipapo mese zvino munenge monakirana. Kubva wochirova hako ngoma.

Pakutamba apa, baba regai kupedza musati mabvunza kuti, ndochitunda here , Hee? Kana vakati kwete, motombomira kutamba zvishoma, mozotangisa zve. Asi vakati hongu, bva mochipedzisa henyu. Apa munenge mochemerera mese, misodzi ichiyerera zvino. Kunenge kwangove kunakirana chete chete. Amai vanogona kunge vachiisa tugunwe twavo munzeve dza Daddy zvinyoro nyoro. Ndidzo nguva dzekutaurirana chokwadi kana kunyeberana ipapo. Amai kana Daddy vachiti, Shamwari, unogona iwe, handifungi kuti kune mumwe akafanana newe….

Loading...