Mishonga yeku‘Moza’yapanduka . . . ‘Ndakauraisa mwana wangu’ . . . ‘Ndinongoona ndava musvo’

0
2442

MURUME wechidiki kuMuzarabani, uyo akanotora mishonga yekuti apfume kun’anga yekuMozambique, anoti mishonga yaakaromba iyi yamupandukira zvekumushaisa rugare.

Liston Jamu (25), wemubhuku raKambudzi kwaMambo Kasekete, anoti ari kungoona masaramusi izvo zvaanofunga kuti zviri kukonzerwa nekuromba kwaakaita.

Jamu, uyo anoti akarangana nasahwira wake kunotora mishonga yekupfuma kun’anga yekuMozambique apo vose vaiva vadzidzisi, anoti akazouraisa mwana wake nemishonga iyi uyo waanonzwa izwi rake richimubvunza kuti akamuuraire chii.

Pamusoro pazvo, anoti anogona kubva pamba asingazive zvaanoita ozowanikwa nevanhu asina kupfeka ari musango.

“Handisisina rugare nekuda kwemishonga yekupfuma iyo ndakanotora mugore ra2010 neshamwari yangu kuMozambique. Sevanhu taiva matembarari ticha pachikoro cheChibombo Primary, kuMuzarabani, sahwira wangu aiziva n’anga chitopota yaiva kuMozambique uko takarangana kuenda tikanobikwa nekupihwa mishonga tichinzi taizoita mari yakawanda zvikuru.

“Takabva kuchikoro ndokuhaya mudhudhudhu sezvo kwaisaenda mabhazi kana dzimwe motokari apo takanoyambuka rwizi rwaMukumbura tichifara kuti tave kunoita mari. Takaenda kuSaradza, kuna Zambezi kuMozambique, tapinda nekuChadereka.

“N’anga iyi inonzi Mugubani uye yakatanga kushandira mumwe wangu ini ndokuzobikwa apo ndakaiswa mugumbeze maikwata mishonga yaiva mumakate ndisina kupfeka,” anodaro Jamu.

Anoti zvose izvi zvaiitwa dzimwe nguva achinzi atanangire makate aiva nemishonga, kuanatira nekuumburuka mukati mejira raaiva akafugidzwa ari musvo kudaro.

Murume uyu anoti akazopihwa mishonga mitatu yakasiyana ruvara iyo akanzi aizogara nayo kumba kwake kweupenyu hwake hwose iyo yaiva nemhiko dzekuti atsamwe mukurarama kwake.

“Mishonga iyi yaiva neruvara rwaiti mitema miviri nemuchena. Ndakapihwa mhiko dzekuti ndaifanirwa kuroora kuti mishonga iyi ishande sezvo panguva iyi ndaiva ndisina mudzimai.

“Ndakatemerwawo nyora 8 muviri wose ndakashama dzaisanganisa kumusana, kunhengo dzakavandika, mutsapfu nemuzvidya, mudatatira, kumagadziko, mumusoro, padumbu, muzvanza, mutsoka, nekugotsi apo ndainzi ndiimbe nziyo dzevavhimi.

“Takazonzi taizofanirwa kutanga kubhadhara mishonga iyi mushure memakore maviri apo takanzi panguva iyi taifanirwa kunge tava nemari inotyisa. Miripo yose yaidiwa yemombe nhanhatu pamunhu inonzi yaifanirwa kuzopera mushure memakore mashanu. Kureva kuti taifanirwa kutanga kubhadhara mugore ra2012 tichizopedza mugore ra2016.

“Patakaenda takangovavigira girosari redu rekunodya isu neravo pasina muripo watakabvisa,” anodaro

Jamu anoti vadzokera kumusha, akasvikoroora mugore ra2011 semhiko yaakanga apihwa kuti mishonga izovaitisa mari.

“Mishonga yandakapihwa iyi yaigara mumba panzvimbo yakavandika kuti isaonekwe kusvikira ndakazoroora mudzimai ndikamuvanza zvemishonga iyi. Kubva panguva iyi, ndaiva ndakangotarisira kuti mari ichaita izvo zvisina kuitika.

“Mugore ra2012, mudzimai wangu akaita mwana uyo akazongofa ari mucheche asina kurwara, akangopupa furo mukanwa nemumhuno achibva afa ndakatomubata mumawoko.”

Anoti matambudziko akabva atanga ipapo apo imba yavo yekubikira yakangobatira moto yoga ikapera kutsva.

Vakazovaka imwe ikabatirazve moto usina kuzivikanwa kwawakabva, ndokuzotsva bhedhuru ravo guru remarata nemoto usina kuzivikanwa kwawakabva.

“Dzimba dzose nhatu dzakatsva idzi nemoto wakangotanga woga midziyo ichiparara kusvikira tisisina zvinhu zvinosanganisira mbatya nemagumbeze. Dzimba dzose dzaitsva tisimo, ndikasvika pakunwa mushonga wedonje kuti ndife ndikanoponera kukiriniki yeHoya,” anodaro.

Jamu, uyo ari kuita kuimba chaiko pakurondedzera nyaya yake anoti vakazobereka mumwe mwana wechipiri mugore ra2014 uyo anogara achirwara zvaanoti zvinokonzerwa nemishonga yaakaromba.

“Mwana uyu anogara achirohwa nezvinhu achibuda furo mukanwa nemumhuno. Imba yekupedzisira, bhedhuru hombe, rakatsva munguva pfupi ichangodarika raiva nedzimba nhatu. Dzimba dzose idzi dzaitsva nguva dzakasiyana, manheru nemasikati,” anodaro.

Loading...