Mboro yangu yakamira semhungu yashatiriswa ndichida kusvira babe rekubasa!

0
3551

Mboro yangu yakamira semhungu yashatiriswa ndichida kusvira babe rekubasa! Nerimwe zuva ndakadekara hangu muoffice mangu ndakanzwa knock knock padoor ndokubva ndati “come in”. Wanike ah chibabe chino chivhindikiti chinoshandira kune rimwe department repacomany pedu chapinda chakabata fomu rekukwereta mari.

Ndakachiti take a seat ndokubva chagara zvacho chakangonditarisa. Ipapa pfungwa dzangu dzakabva dzaita chiziriri chaicho ndichifunga kuti ndoiteyi nechisikana ichi. Chana chiri united mhani ende chiri well rounded. Typical African woman body, greatly endowed with those curves in the right places. Icho chakangoramba chakanditarisa ndokubva ndatozoita sekuvhunduka ndokuti, “ ko ndingakubatsira nei nhai zimhandara

Chakapindura chichindiudza kuti change chauya kuzoti ndi apruve educational loan yachaida. Ini kwakumuti, “iwe unoda loan ko mari yese yatinokutambirisa pano inopera neyi, hauna mwana kana ani waunochengeta?” Iye ndokuti ah handiti vamwe muri kungovapa maloan saka ndiri kungodawo loan zvangu. Ndakabva ndati ho-oo nhai saka mari unayo zvako?

Chakabva changoseka zvacho ini kwaakuenderera mberi ndokuti “saka haudi anokubatsira kuidya here?” Icho chakabva chati “ahh ani wacho”. Ini ndokuti ko ini hausi kundiona here? Icho chakazongoti chindisainirai fomu rangu ndidzokere kubasa. Ini ndokutambira fomu riye ndiye kwe-e kwe-e kusaina ndokuti chindipa nhamba dzako ndozokufonera kana ndava kuuya kuzodya mari yako. Ayi! Ndobva ndadzipiwa wena icho kwakubva chaenda. Ndakamboita maminitsi anenge gumi pfungwa dzangu chipishana, kamwe kapfungwa kachiti mbeva yemumba igonzo, haridyiwe uku kamwe kachiti but munhu akasvika rakasasikwa zvaro angazive kuti igonzo ndiyani. Pekupedzisira ndakazongoti rega ndisiyane nazvo.

 

Kwakapera mwedzi inenge miviri pasina chaitika, zvakazoitika kuti madam vangu vakaenda kumusangano wavo wechechi chiri China vachizodzoka neSvondo wanike ha-a kumba kwava kubhowa apa iSaturday makuseni. Ndakageza mota yangu zvangu ndakadhiniwa kwakumbozorora zvangu ndakagara ndichiscroller macontacts emufoni mangu ndiye dhuma dhuma nezita remwana uya wekubasa. Ndakangoti rega ndimboedza raki kwakumufonera. Zvikanzi ndiyani ini ndokumuudza achibva amboti zii akadaro. Ndakamuti ko uri kuiteyi huyaka tisangane mutown zvikanzi it’s okay munondimirira patown house na11:00.

Ipapo ndakapururzira maoko ndichinanzvira muromo sendadya zvinozipa kwava kubva ndamhanyira mushower. Ndini uyo vhu-u patown house na11:00 wanike hapana munhu ndokupaka zvangu ndichinzwa music. 11:20, hakuna munhu, 11:30 hakuna munhu, 11:35 ndakubhowekana kuti ndatambwa yakapenga. 11:37 ndinzwe kambozha runhare kangu karira ende ndiye ari kufona, zvikanzi “Shaa sorry paita vaenzi vazondinonotsa asi ndavakutouya, ndimirire.” Ndakangokwanisa kuti “No problem” uku mufaro uchifashukira ndavakutofantasiza zvangu zvichaitika.

Chakati chasvika wanei mwana akazvichenera akarova katight mini skirt neka sleeveless top kaiita kunge kachaboorwa nenyatso dzemazamhu aive asiri muBra. Takabvapo ndokupfuura nepafood court kwakutenga tunodyiwa dyiwa twunonanka ndiye hutu nemasvingo road tonanga kumakwiro kwandinombokwirira kana ndichida kusvira ndichinyatsofefeterwa. Mwanasikana akandibvunza achinyaririra achiti “ Ko taakuenda kupi?” ini ndokuti zvangu” I just like the wild saka rega timboona shiri netumwe twakadaro tozodzoka zvedu ko unomhanyireyi, the day is stil young.

Patakasvika pamakwiro takambogara zvedu mumota tichingotaura tunyaya twekubasa ndokubva ndabata ruoko rwake rwainge ruripedyo negear. Mwana akabva anyarara achibvisa ruoko ruya. Ini kwakurutevera ndakanyarara asi ndakamutarisa, iye kwakutarisa kuside. Ndakabva ndapfuudza ruoko rwangu napazamu rake rerudyi wanike mwana atarisa pasi. Ndakati nechomumoyo, zvangu zvaita ndiye mbunde ndamumbundira, kwakutanga kupuruzira mazamu zvinyoro nyoro.

No resistance, ndikati let me go a step further ndokuisa ruoko mukati mekablouse kaya ndichinyatsobata zamu live. Zamu remwana uyu rainge rakati twi uku rir firm zvekuti ukapfuudza ruoko nepanipple uchiita seunoridzvanya raisara richibouncer bouncer. Ah wanike mwanasikana ava kutodairira apa ruoko rwake rwavapachidya changu.

Changamire mubhurukwa vakabva vavhunduka voita semhungu yashatiriswa. Ndakamubata musoro kwakutanga kumutsvoda mwana achibva anyatsosununguka ndiye tava kunhafana setinopenga. Ndakaisa ruoko pakati pemakumbo ake ndokukwidza nawo mbichana mbichana ndichiapuruzira puruzira. Mwanasikana akatanga kuswedera kwandiri sezvinonzi ndaimudhonza dhonza. Ndakaramba ndokwidza nemakumbo aye kusvikira ndariti dzvii. Maiweee zvangu, vakomana mwanasikana akatakura beche iyeye. Aiita sekunge akaisa katriangular cushion pakati pemakumbo. Mwana akatanga kufemera pamusoro ini kwakukwidza kaskirt kake kaya.

continue reading on next page….

Loading...