Zvinonzi pakuita kwevamwe vechechi iyi, izvo zvisina kutsinhirwa nechechi yacho, mudzimai akafa aine pamuviri mwana anoburitswa mudumbu maamai vake, mitumbi yavo yovigwa mumakuva akasiyana.

Job paakabvunzwa neKwayedza nemusi weChishanu svondo rapera, akaramba nyaya yekuti mutumbi wemudzimai wake wakasvinwa mwana uyewo nekuti vakamuviga usiku. “Nyaya idzi dziri kugadzirwa nevanhu vandinogara navo muno, hamheno kuti vari kuzviwana kupi. Mukadzi wangu akafira kuchitsidzo kupurazi reForder, tikatakura mutumbi tikasvikotaurira sabhuku wedu ndokuzivisa Ishe Negomo kuburikidza nemakurukota avo. Zvekuti mwana akasvinwa kunyepa.

“Takazoviga mutumbi zuva rodoka mambo vatibvumidza, zvisinei nekuti vaida kuomesa zvinhu ndisabhuku vedu nevamwe vavo. Nyaya yainetsa ndeyekuti kuno kuBrucia hatina nzvimbo yekuviga vafi apo vekwaSabhuku Mukoko vairamba kuti tivige ikoko,” akadaro murume wemufi. Anoti hapana chaanoona sechakanganiswa pamafambisirwo akaitwa zvinhu kusvika pakuvigwa kwemudzimai wake.

“Mutumbi wemudzimai wangu takazouviga kuMukoko grave yard tawirirana nasabhuku weko pamwe chete naIshe Negomo zvisinei kuti vanhu vakaedza kukanganisa rufu rwemudzimai wangu, vamwe vachitoridzira nhare muridzi wepamba pandinochengeta, VaWilbert Maramwidze, avo vakarambawo kuti ndivige mudzimai wangu muchivanze chemusha wavo,” akadaro.

Mukoma waJob, Thomas Foya Masiyambiri (48), akarambawo nyaya iyi. “Mutumbi hauna kana kumbosvinwa sezvinotaurwa izvi. Takauviga wakadaro kwete usiku asi takauendesa kumakuva na5 zuva rodoka,” vakadaro. Vakataurwa navo, kusanganisira Sabhuku Brucia, vanoti mutumbi uyu wakavigwa kuma9 usiku. Asi munin’ina waJob, Macnon Masiyambiri (43), akati mashoko ose anotaurwa aya ndeekunyepa, ekuda kuti vabatwe nemhosva.

“Pakashaika maiguru vangu paiva nananyamukuta vana vekuchechi avo vasina kumbobvira vakaita zvakadai. Kunonoka kuviga mutumbi taikakavadzana tichinzi hataifanirwa kuvaviga kuMukoko,” akadaro.

Anoti vakatombomira kuchera guva patanga makakatanwa aya, vakazofambira mberi nekuchera mushure mechinguva.

Mumwe munin’ina waJob, Joshua Masiyambiri (38), akatsinhirawo zvimwe chetezvo. Vemhuri iyi vanoti vasati vaviga mutumbi uyu kwakatanga kwanosumwa kumasvikiro nemidzimu yekwaNegomo iyo inonzi yakazobvuma kuti zviitwe.

Sabhuku Mukoko, VaChampion Muchenje (62), vakati nyaya iyi havana ruzivo rwakakwana nezvayo sezvo pazvakaitika vaive vasipo.