MAKORE 2 ARI MUSVO, AKAZVIPFIGIRA MUMBA . . . ‘Ndichazobuda panze munaSeptember’

0
3595

PANE murume wechidiki akwanisa makore maviri akazvivharira mumba umo anogara ari musvo kuBudiriro 2, muHarare.

Mumba umu mune nhumbi dzinonzi ndedzaamai vake idzo akarambira nadzo kuti dzigovewe pavakashaya.

Murume uyu nguva zhinji anonzi anenge akagara pamubhedha pane nhumbi dzaamai vake asina kupfeka izvo zvinonzi nevanomuziva ari kutotanda botso.

Conrad Imbwanhema (26), wepanhamba 4112 Budiriro 2, achenuruka ganda rake nekugara akazvipfigira mumba uye anonzi anobuda panze husiku bedzi kana kusisina vanhu vanomuona.

Conrad anonzi anoshandisa chimbuzi chiri muimba yaakazvivharira.

Kudya anopirwa mumba imomo asina kupfeka izvo zvinoitwa naamaiguru vake mudzimai wemukoma wake, Tirivangani Imbwanhema (37).

Anonzi mamwe magumbeze aamai vake akaapisa achiti aiva asakara.

Mukoma waConrady, Tirivangani, akaperekedzwa nemuvakidzani wavo, Prosper Kamuchira, kunhepfenyuro yeStar FM kuchirongwa cheTilda Show kunotaura dambudziko ravo nechinangwa chekutsvaga rubatsiro kune veruzhinji.

“Munin’ina wangu anogara akazvivharira mumba rinova dambudziko rakatanga achangobva kujeri muna2013. Kazhinji anenge asina kupfeka uye mumba umu ndimo mune midziyo yaamai vedu vakashaika iyo inosanganisira mubhedha waanorarira, ndiro nemapoto, wadhiropu, firiji, kichen unit, nezvimwe,” anodaro Tirivangani.

Conrady anonzi akaenda kujeri kwemwedzi mipfumbamwe mushure mekubatwa nemhosva yekubira mumwe munhu nharembozha yake.

Mbatya dzaamai vemhuri iyi dzinonzi hadzina kugovewa apo vakafa. Tirivangani anoti dzakarambirwa naConrady, zvisinei kuti panguva yavakashaika aiva muGrade 6 inova nyaya inonetsa kunzwisisa.

“Hatina chatakambokanganisirana nanasekuru hanzvadzi dzaamai kusvika pakufa kwehama yavo. Amai pavakarwara vakaenda kumusha kwavo uko vakanofira ndokuvigwa ikoko, kukagovewa nhumbi shoma dzavakanga vaenda nadzo pavairwara. Dzaiva kuno kuHarare hadzina kuzogovewa,” anodaro.

“Tina sekuru vamwe chete vasara, avo vakambouya vakatiudza kuti vaida mbatya dzehama yavo apo vakati titenge midziyo iyi mitsva kwete zvitsaru izvi. Mamwe magumbeze akapiswa naConrady achiti aiva asakara, izvozvi takatotenga mamwe magumbeze matsva maviri, tangomirira kutenga zvimwe zvitsva.

“Tinongova vakomana vana chete, vamwe vanin’ina vangu vaviri vari kuSouth Africa nekuBotswana.”

Kamuchira anoti ndiye akazoita kuti nyaya iyi iburitswe pachena apo aingozvinzwa nerunyerekupe kuti kune munhu anogara akazvivharira mumba. “Ndakazoonana naTirivangani kuti tibatsire Conrady nekuzvivharira mumba kwake,” anodaro Kamuchira.

Murume uyu, uyo asati aroora, anoti haakwanise kubuda mumba masikati sezvo achiti akaita izvi anobuda mututu wakawandisa.

Pakasvika vatori venhau vakamuwana ari musvo, asina kana chipfeko chemukati, apo aidya sadza nebhinzi akagara pamubhedha waamai vake pamusoro pawo pakazara midziyo yakasiyana. Vatori venhau vakatambirwa negutukutu rekunhuhwa kwetsvina neweti mumba umu umo munogara muine mugomo wemvura zvinoratidza kuti anogezera imomo.

“Pindai zvenyu, asi regai ndimbopfeka. Hapana mukadzi here?” akadaro Conrad.

Akazopfeka vatori venhau varimo avo aida kuti vagare pamubhedha izvo vakaramba vakazotaura naye vakamira.

Conrady anoti dambudziko rekusabuda panze rakatanga achangobva kujeri.

“Ndinogara ndakazvivharira mumba muno asi ndinozobuda panze husiku ndokusaka vanhu vasingandione. Chikonzero ndechekuti ndikaenda panze masikati ndinobuda mututu.

“Asi ndine mapiritsi andinonwa, ndinorwadziwa nemusoro. Ndichapedza kuanwa muna September zvekuti ndipo pandichabuda panze,” anodaro. Conrad akatadza kuburitsa mapiritsi acho zvose nemakadhi ekwachiremba, izvo zvakanzi nemukoma wake ainyepa.

Panyaya yembatya dzaamai vake idzo anogara nadzo mumba kusanganisira mubhedha uyo anorarira, anoramba kuti akazvirambira achiti vanasekuru vavo vakangozvisiya vachiti vaizodzoka vachizvitora.

“Midziyo iyi ndeya amai vedu vakashaika. Ichada kuendeswa kumusha kwavo, zvekuti ndakairambira kunyeba, ndaiva mwana mudiki apo amai vakashaika. Kurwara kwangu pamwe ndizvo nekuti kuchengeta nhumbi dzaamai ingozi pachivanhu, panodiwa mari pakuita izvi,” akaudza Kwayedza.

Baba vemhuri iyi vanonzi ndivo vakatanga kushaika mudzimai wavo asati afa.

Tirivangani anoti Conrad akarambira nezvinhu zvaamai izvi achiti zvaiva zvake sezvo ari gotwe.

Mhuri iyi inobva kwaMusana, kuBindura.

Conrad akazokumbira vatori venhau kuti aida kubatsirwa kuti vakwanise kutenga midziyo yaamai vake yose inodiwa voiendesa kumusha kwavo kwaChogurwei, kwakare kwaMusana.

“Amai vainzi Eugenia Chogurwei baba vachinzi Augustine Imbwanhema. Amai vakarwara vakazoenda kumusha kwavo vachinopepwa nehama dzavo ndokunofirako,” anodaro Tirivangani. Anoti haazive kuti chikonzero chei chakaita kuti mutumbi waamai vavo uvigwe kumusha kwavo pane kuti vavigirwe kwavainge vakaroorwa. Zvakadai, Sekuru Elisha Mutanga vekuUshewokunze, muHarare, vanoti murume ari kugara akazvivharira mumba uyu ari kutotanda botso nekuda kwembatya dzaamai vake dzaari kugara nadzo.

“Mhuri iyi ine zvakawanda zvavari kuvanza, ngavataure chokwadi kuti vabatsirwe nanasekuru vavo, ingozi yavatova nayo iyi.

“Vakatenga zvinhu zvinodiwa izvi panofanirwa kubikwa doro regamuchiro votoripa nemombe nembudzi yemunongedzo pamusoro,” vanodaro Sekuru Mutanga.

Loading...