Kuzvambura maiguru nemboro nyoro mukoma varikubasa!

0
4043

Kuzvambura maiguru nemboro nyoro mukoma varikubasa! Hana yakati bha kurova, pandakatii baa food yandainge ndairwa patable. Nechemumoyo ndakangoti, aya ndiwo mashura chaiwo.

Kukasafiwa ,ndini ndinofa nemuchetura. Hazvaisashamisa nekuti nguva dzose mukoma vasipo maiguru vaindipakurira kaspede, kana kutoshaya zvachose. Maiguru vanga  vakandimaka zvekuti, vakatombosvika pakuda kundidzosa kumusha vachiti hee haateerere ,anehusimbe haadi kutsvaga basa. Zvemusi uyu ndakangoti hamheno. Ndakaigarira rice nechicken zvanga zviri so appetizing, neka salad padivi. Ka coca cola kari pa side.Ndapedza kudya ndakageza ndookuchinja semunhu aida kupinda mutown

Ndavakutobuda ndakanzwa , “nhai bamunini ko zvamunenge mavekutobuda Siyai mandigadzirirawo bulb rangu ini ndichinogeza, mungazononoka kudzoka.”
Ndakabva ndaenda kubedroom kwavo ndikatrya kubakisa light zveshuwa harina kubaka. Ndakakwira pastool yaivamo ndookubvisa bulb. Hapana kupera kana 2 minutes munhu achigeza ndakanzwa door bheu, ndikati “ah maiguru handisi kuona problem, bulb harina kutsva.Maybe zvaakutoda electrician atarise wiring yacho

Ivo ndokuti,”zviri kwaaniko bamnini? Harina kutsva ndini zvangu ndadhingura magetsi.” Pandakati cheu ndakaona maiguru vasina kumonera towel kana kupfeka hembe. Hana yakati bha ndokusvetuka pa stool pandaiva ndakakwira ndikati,” zvino mandishevedzerei nhai
maiguru pasina problem?” Vakabva vauya close neni ndokuti ,” ndanga ndichida kuti mumbogarawo mukoma wenyu nhaka zvanhasi chete. I’m so lonely since akaenda
kuBulawayo. Ndoita nzara imi vadyi venhaka muripo? ” Hana yangu yakatanga kubika manhanga.

continue reading on next page…

Loading...