Kuzvambura kwandakaita boss nemboro vakaisa gumbo padesk kubasa!

0
5390

Kuzvambura kwandakaita boss nemboro vakaisa gumbo padesk kubasa!  Boss vangu nemukadzi wavo are the directors of the company yandinoshandira. Mukadzi anovava iyeye. Akatanga kupopota unoita sekunge uchatiza. One day ndakanzwa vachipopotedzan­a nemurume pafoni, zvkanzi ‘iyezvino wane 3 months usina kumbondisvira ndichiri mukadzi wako here kana kuti kwete?’ ndakabva ndaziva kuti iri izemo ndoririkuvapa hasha. One day ndakazvipira kuvadenha and ndakange ndakagadzirira kutukirirwa. Vakauya kuoffice kwangu kuzoshandisa computer yangu as usual nekuti printer yavo inonetsa.

Ndakasvika vakagara pachair pangu, vakapfeka kamini kakadhonzerwa kumusoro zvidya zvese zviripanze. Ndakauya nekuseri kwavo ndikatanga kutamba nevhudzi ravo. Ndaifunga kuti ndicharowha nechibhakera asi vakaramba vakatyoka zvavo. Ndakadzikira ndikatanga kuva kisa padama. Still vakaramba vakatyoka. Ndakabva ndauya nechepaside ndokuvadhonza face yavo kuti vanditarise ndichibva ndavakisa pamuromo. Pandakavaregedz­a vakandidhonza kuti ndirambe ndichivakisa, ndobva ndaziva kuti varikuzvifarira­. Hana yangu yakabva yadzikama mboro ndokumira. Ndakatanga kuvhura mabuttons eblouse ravo ndokutanga kubatabata mazamuu. Vakange vaakufemera padenga ndichibva ndatanga kuyamwa mazamu.

Ndakazotanga kubata mukati mezvidya zvavo ivo ndokungoramba vachindikisa chete.    Nda­kazopinza ruoko mupanty mavo ndokunzwa beche rakamama zvaro nekutota. Ndakavabata kabeans ndikapinza chigunwe mubeche. Vakabva vatanga kuridza mhere apo vaakutokoirira kuvasvira kwandaiita nechigunwe. Ndakaburitsa chigunwe mubeche ndokutanga kubata zvidya zvavo ndokubva vadhonza ruoko rwangu vachindidzorer­a pabeche kuti ndirambe ndichivasvira nechigunwe.Ndakatanga kuridza music pacomputer kuitira noise yavakange vakuridza, ndokubva vasimuka ndokunokiya door vachibva vabvisa kabhachi kesuit vachikanda uko vakandigadzika pachair ndokundibvisa bhurugwa ndokutanga kuyamwa mboro yangu. Sean paul airira haake mubackground achiti; ‘gat 2 luvya, gat 2 luvya, gat 2 luvya’ ini ndaidairira hangu neshona ndichiti; ‘dakukusvira, dakukusvira, dakukusvira’. Pavakawona kuti mboro yabuda tsinga netumasiriri vakasimuka ndofongora vakaisa rimwe gumbo padesk.

continue reading on next page…

Loading...