Kusvirana kwamunofanirwa kuita kuti Baba naMai mese munakirwe!

0
12061

Kusvirana kwamunofanirwa kuita kuti Baba naMai mese munakirwe! Kazhinji zemo revakadzi rinowanzouya panguva apo shungu dzababa dzekusvira dzinenge
dziripo,asi mboro ndiyo inenge ichiramba kumira nekuti simba ranababa vazhinji rinouya mushure memazuva.

Vazhinji varume vanokwira ka2 chete pasvondo apo mukadzi achida ka4 kana ka5,vamwe
mazuva ose. Problem ndeyekujairirana kunotindivadza chido.Varume musazvijaidza kutarisa beche remumwe wenyu mazuva ose.Itaiwo mazuva musina kuwona chero muviri wake asina
kupfeka kuitira kuti musi wamunozoriwona muite manyuku-nyuku,zvoita sezvitsva,zvinakidze. Zviya zvekuti hanzi mukadzi ngaabike asina kupfeka kana
kushadaburira baba kuti vaite shungu,zvinotodzinga zemo nekuti zvinoita kuti baba vapedzisire vashaya hanya, kuwona beche kopedzisira kwoita sekuwona kumeso

Itaiwo pamwe pekuti munosvirana amai vakapfeka skirt nebraa.Pamwe pacho momboita amai vakapfeka bhurugwa, moita zvekupfekera nepa’side’ pebhurugwa.Pamwe pacho moita murima. Mukadzi ngapaitewo paanombotambisa mboro yababa ichiri mutrousers, ovhura zip kuiburitsa kutamba nayo. Kana mune glass/mirror riya hombe repamawardrobe, mokwirana
muchiwona action yamuri kuita especially muchitarisa makoirirano amunenge muchiita. Zvese izvi zvinopa baba simba rakawedzerwa.Munotozoona yamira iyo yambenge ichiramba. Vanaamai musacheme henyu nekuti pese pamunenge muchiita izvi munenge matotunda
kare.

Kana paromance munhu nemunhu ane zvaanoshuvirawo kuitirwa newake zvinodaidza zemo. Udzanai kuti ndinokumbirawo undiitirewo izvi nhasi. Bvunza mumwe wako zvaari kunzwa kuda kuitirwa panguva iyoyo womuitira nekuti newewo une zvako zvaunoshuvira kuti
akuitirewo zvichamhanyisa ropa rako zvigodaidza zemo. Mumwe aneshungu dzekukoirirwa
nezvigumwe, kukwirwa akaita zvekumbundirwa, kugerwa choya, kubatwa-batwa machende, kumbotanga wawona beche nekumashure. Vazhinji mudzimba umu matochembedzana musina kumbobvira waitirwa zvidavado zvaunoshuvira kuitirwa panguva yekusvirwa.

Vanababa munedambudziko rekuramba kugera vanamai choya.Chimbozamai musi wainenge ichiramba kumira, mugondiudzawo kuti muchazozvikwanisa here kupedza musina kuipfekera. Nemiwo vanamai siyai tsika yekuramba kunzvonyora baba nenzira yavanoda
nayo.

Loading...