Kusvira Sisi Vebasa Ndavaona Vakafongora – Sisi vebasa vanonaka Vakomana!

0
4874

Ndini uyo, mboro yakamira kuti twii ichipfura seinopombwa mweya. Tsinga dzakati tara-tara sedzichabuda pachena. Nemusoro wangu wakabva watanga kurwadza. Apapo ndakanyatsoona kuti kuti ndizviite chimhandara muruoko bodo. Beche chete ndiro randaida. Chakanetsa ndechekuti mai mufana vakanga vaenda kuchurch apo ini ndoda kusvira and ndakanyimwa last night.

It was in the morning yemusi weSunday, after having taken doro remuscud last night. Hama dzangu, kamwana kaitamba siisoo pamboro and hapana chandainzwa nekumira kwayakanga yakaita. Zvakandinetsa hama, apo kuseni futi mabhawa akavharwa. Ndakabva ndafunga katrick, ko ndaizozvidii. Musikana webasa aiva munext door, achiona nhamo nekukorobha. Ndakaita sebenzi. Ndini uyo, ndakadongorera nepakey hole wanike akafongora wena, uku mboro ndakaita yekubatira mumaoko kuti isanoka door. I tell you dai ndakaisiya yakadaro yaindiita zvimwe. Haaaa! semunhu anadzo 5, ndakadzokera momachira. This time ndakangoisa sheet chete uku ndakatarisa mudenga.

“Sisi, mhanyai kuno mundibatsirewo” Ivo vanasisi nekutya baba ispeed here. Paakangopinda chete, haaa! mboro yakaita sehose pipe yavhurwa mvura full blast. Sisi vakatofunga kuti hamenoo chapinda mumachira neni chine zimuswe risingabviri kutamba tamba. Ndakaona hana yavo yorova voshaya pokubata.Akabva abata chipfuva chake wanike hayo mazamu ano matendekukura. Agoti akanga akapfeka idzo mbatya dzebasa dzine abhatani ane space pakati. Paakangobata chete hama dzangu, ndakaona nyama yezamu heyii. Ndakabva ndadvova sendakasvikirwa. Ipapo sisi vakabva vafunga kuti zvimwe ndave kurwara. “Ko zvadini baba??” Ini namazano angu ndikabva ndati, “Ko Tina aripi?” Ivo vachibva vati akanga asina kurara pamba. Akatorwa namainini nezuro. hama dzangu, musi uyu ndakazvipira kupara mhosva.
Ndakavhara maziso sendinorwadziwa wanike sisi vokotama kuti vagadzire pakanaka pokuisa musoro wangu. Ipapo ndakabva ndaona mazizamu aya ose. Varumeka, vagoti vakanga vasina braa. Vaive ne one reweekend. Musi uyo ndiwo wandakabata munhu chibharo. Ndakakwakuka sendinopenga ndichirasa machira ose pasi. Ipapo sisivakabva vapera simba rose. Zimboro ravakaona ipapo, Ahhh, kana kumhanya vakatadza. Ndakabva ndamira kune rimwe divi ivo kune rimwe. Maziso avo haana kubva pamboro yangu. Kana neniwo ndakanyara. Zvakazoitika, unongonzwa. Ndakazvishingisa ndokubva ndaenda kwavakanga vari. Ndakabva Ndavabata mabendekete wanikwa easy go. Zvinyoro nyoro ndakatora ruoko rwasisi ndokuribatisa zimboro rangu.

Akomana, mwana akavhunduka iyeye. Iyo yogoti yoonererwa. Haaa, ko zvakambonditorera nguva here, mazizamu aya akanga atove pachena. Chimwana chakanga chakatakura ichocho. Chigoti futi chakanga chisina
pitikoti uku kabhurukwa kacho kaibudisa matinji pachena. This did not take me time to take off, kwaingove kudambura nekubvarura, ko akanga agara ari mamvemve nechekare ka.
Akada kumboramba kuvhura makumbo ndikati mira uone. Zamu mukanwa, ruoko mumatinji. Mwana akanga akatakura iyeye. Paiita sepakarara chitsuro wanzwa. Ndaiti chigumwe chakapinda, pondoburitsa matijni aiita zvekutevera. Atotota one time. Remember, zvese izvi hazvina aitaurirana. Kwaingove kuita muchinyararire.

Pakangoti kamukana chete, haaa, ndava pamusoro pasisi. Ivo ndivo vakaita zvekunongedzera pamuromo webeche chaipo ipo. Ndakati ndipinde wanike yoramba.Haaaa! Sisi vakasimudzira zvishoma ndiye bhedenu bhedenu matinji. Apa ndakanga ndisina kujairira nokuti mai mufana vakanga vasina marefu. Akabva abhanyura nyini ndikanzwa hoyo ndopinda. Akomana wati kupisa here kwaaita mukati. ndakanyatsoiisa yese zvakatondirovesa hana. Ndisati ndamboita nekudii, ndakachingudzirwa nechikapa mudhara hei. Iwo matinji achiita sambuya vanosvina ura hwembudzi.

Loading...