Kusvira kamuIndian tasangana kuGYM in Australia

0
3245

Ndakange ndane four months ndapinda mu Australia basa ndakange ndinaro nhamo yangu yanga iri yekungogara nevachena ini ndajaira vangu ana yahwe.So this other white guy wandinoshanda naye akandi inviter ku gym club kwavo tikaenda zvedu sezvo ndakange ndisina zvekuita.

Vakomanaka ndakawoma mate mukanwa nevakadzi vandakawona uku vakapfeka ma tights vachi trainer zvavo,hazvina kunditorera nguva ku joiner gym iyi same day iroro.Ndakati ndiri pa trade mill ndichimhanya zvangu ndikanzwa “hie I am Ayisha,are u new here I haven’t seen you before?”Ndakatarisa kwanga kwabva izwi ndikawona musikana wechidiki mu India anenge mukaradhi anga akabatana akapfeka ma tights akazadzwa kuti mbamba.

Ndiko kutanga kuzivana kwatakaita zvekuti takange takusangana ku gym tichi trainer tese.Kwakapera mwedzi Ayisha achibva andiudza kuti arikuenda ku China ne exchange programme for six months sezvo akanga ari university student.Akati aizoyenda in two weeks time ini ndikati hapana chakaipa sezvo tanga tingori shamwari dzeku gym chete haasi mahwani.Akazondifonera asarirwa ne two days kuenda akati tisangane ku club for dinner ndikabvuma.

Takasangana tikadya zvedu tichitaura nyaya dzezvaaitarisira kusangana nazvo ku China.Ini ndakazokurumidza kumuwoneka ndikati ndakuenda kumba sezvo kwaitonhora zvakanyanya chando chekuno handisati ndachijaira uyezve ndaida kukurumidza kurara kuitira kubasa mangwana.Akamboedza kuda kundimisa kuti titandare achiti unoziva ndasara ne two days chete dzekukuwona,ndikamuti ndichamuperekedza ku airport musi waanoenda ndokubva ndamupa hug ndikarova hangu pasi.Varume kunze kwaitonhora,ma temperatures ekuno anotombopinda mu minus semusi uyu,ini handisati ndazvijaira saka gumbeze ndoranga ratova mupfungwa dzangu.

Ndakasvikopaka mota yangu kunze mu street mandaigara semazuva ose sezvo mukati manga musina ma parking bays akawanda.Ndangorova zvinhanho zvishoma kubva pamota ndakanzwa ndajambirwa kumusana nekukochekerwa makumbo mu waist nemawoko muhuro.Ah ko zvaari Ayisha akutofa zvake nekuseka zvikanzi surprise wanga uchifunga wanditiza,ndatevera kumashure kwako.Ndakamubvunza kuti wauya sei,unodei,why surprise me akati mibvunzo yangu yawandisa asi ndine mukadzi mumba zvandiri kumurega achitonhorwa panze ndisingamu inviter mumba.Ndakamuti handeyi mumba achibva ajambira futi kumusana kwangu hanzi ndiberekewo.

Varume ndakanzwa musana kudziya uye kubaiwa nemazamu zvekuti mboro mubhurugwa mangu yakabva yasimuka.Ndakananga naye mu bedroom mangu sezvo ndaigara neimwe couple ye chirungu saka yanga iri mu dining vaine ma visitors.Ndakamusiyamo ini ndoenda ku kitchen kunomubikira coffee semunhu anga atonhorwa,ah chirungu tanga takubhaizirawoka.

Ndakadzoka ndikawana Ayisha apinda mumagumbeze mangu nehembe dzake hanzi ndatonhorwa.Ndakamutambidza coffee ndichipindawo mumagumbeze parutivi pake.Ndakatanga kupuruzira bvudzi rake ranga rakareba kudarika mapfudzi,apa mboro yanga yakuramba yakamira.Akanditarisa ndokunyemwerera,apa ganda rake kutsetseka kwacho vakomanaka,mwana akanaka hake uyu.Ndabva ndamu kisser muhuro ndichifemera munzeve yake,ndawona mwana akunditambidza cup yaanga akabata hanzi isa pasi inozorasikira pamubhedha.Ah kuzobva ipapa tabva tatanga kukisana zvenzara chaizvo hembe tikaita kunge tichabvarura tichibvisana,ndakabva ndawona kuti apa zvasiyana nevakadzi verudzi rwangu vanoita kunge uchamukwira akapfeka hembe nekunyara.

Takasara tisisina kana chinhu iye kana kumbonyara aitondinyemwerera chaakangokwanisa kutaura kunditi “be gentle with me and take it easy”Ini handina kuziva kuti zvaireveyi asi ndakangogutsurira mboro ndiyo yanga yakutonga.Ndakabata mwana,zamu rake raiita kunge uchatunda nekungoritarisa chete mamiriro aranga rakaita.Ndakatanga kuyamwa mazamu ndichiachinjanisa mawoko achipuruzira muviri wainyatsotsvedzerera.Mwana akatanga kuita tuma soft moans ini ndikati i encouragement yekuti endereraka iyi,ini vekwedu vanongofemereka chete.

continue reading on next page…

Loading...