Kupota uchifunga mumwe murume kana mukadzi pakusvirana newako!

0
4722

Kupota uchifunga mumwe murume kana mukadzi pakusvirana newako! Kufunga umwe murume/mukadzi, mamwe maitiro, imwe nzvimbo yokuitira, imwe nguva yokuitira, pakusvirana newako chinhu chinoitika kune vakawanda chose. Zvinonzi kune vanhu vasinganakirwe kana vasina kuisa pfungwa pane zvakasiyana nezvavari kuita. Toti murume akambodongorera vamwe vanhu vachisvirana akaona maitiro avo kana kuti mamiriro akaita muviri wemukadzi wacho akaona zvakamunakira, anokwanisa kuzoti pakurara newake oisa pfungwa kuyita kunge ari kurara nomukadzi uya waakaona.

Totizve mukadziwo akamboda umwe murume nechomumoyo, anokwanisa kuti pakurara nomurume wake oisa pfungwa pamurume uya aaida kare.

Kuvanhu vekunyika dzakasiyana siyana maitiro aya anopihwa zita rokuti Fantasy, kureva chinhu chaungada hako kuita asi hauchiiti uye pamwe hautodi kuti zvizikamwe kuti unofunga saizvozvo. Vamwe vanoti kuita chihure chomumoyo hachina kusiyana nechihure chaicho. Vamwe vanoti hapana chihure nokuti munhu anozviita achitosvirana nomurume/mukadzi wake chaiye uye asingazohuri futi. Kunyika dzakawanda zvinowedzerwa nokuda kwevanhu vavanoona pa TV, vavanozoteverera mumapepa, muma Magazine vachitobhadhara mari kuti vaverenge pamusoro pavo. Saka unoona vanhu vachiisa ma poster evavanoteverera muma bedroom avo kuti pakunorara orara aona picha yemunhu wacho. Vamwe vanotoveregwa vane mabasa akaita seekutamba bhora, kudriver mota dzemakwikwi, kushanda mumafirimu, nekuva pa TV.

Munyika yedu mune vakadzi nevarume vanoteverera vanhu vane mabasa akadai. Kozoitazve kuti pamwe unokwanisa kungoona munhu akarurama pakuona zvokuti unofunga kuti kurara naye chingava chinhu chakanaka. Ukazoti wava kurara newako wofunga munhu akadai ndizvo zvinoita vamwe vafunge kuti chihure. Kufunga uku kazhinji haudi kuti wako azive kuti ndizvo zvauri kufunga, nokuti iwe kufunga uku kunowedzera kunakirwa kwako asi ari kukoirana newe ndeuyu wako asi pfungwa yako iri kuti ndeuyo. Pamwe watotsinzinya maziso kuti usadhisitebhiwe nokuona wako, pfungwa dzikasire kusvika kwaunoda kuti dzisvike.

Kune vanhu vakawanda chose vese vakadzi nevarume vanoti uku ari kusvirana nomurume/mukadzi wake uku ari kufunga umwe munhu. Kazhinji murume/mukadzi wako hapana chaanoziva pazviri asi zvinoitika. Pane maitikiro maviri kana matatu panyaya iyi.

Munhu waunoziva waunoda
Munhu waunoziva kuona papikicha chete
Munhu wausingazivi wemupfungwa chete

Zvinoitika kuti munhu waunofunga pakusvirana kwenyu ukasangana naye unokwanisa kusatomboda kurara naye kana kuti iye haana basa newe uye ukamuti murare mese anoramba.

Kufunga uku kunonzi kuita fantasise pachirungu zviya zvaunofunga zvonzi fantasy. Hachisi chinhu chaunoda kuti chiitike chaizvo asi kuti unoyevedzwa nokuchifunga zvokuti unokwira zemo pakusvirana nomurume/mukadzi wako wobva wanakirwa nazvo.

Vakawanda vedu vanofunga kuti chinhu chakaipa kuti munhu ari kusvirwa newe otanga kufunga achisvirwa noumwe munhu. Asi tiri pakudaro isu vacho vanofunga kuti chinhu chakaipa tozviitawo.

Kana munhu waunofunga ari munhu chaiye wekuziva, kumufunga kwako hakuna kusiyana nokuhura naye asi kungoti haubati chirwere uye haungarambiwe newako nokuti hapana chaanoziva. Tinonzwa nyaya dzakawanda pane vaya vanoti anakirwa chose odaidza zita romunhu waari kusvirana naye. Zvinoitika kuti kana uchigarofunga munhu toti anonzi Tatenda asi wako achihi Tendai, unokwanisa kudaidza Tatenda uku uri kusvirana na Tendai. Zvinoitikazve kuti tendai anokwanisa kufunga kuti wake anohura na Tatenda asi zvisirizvo. Anokwanisa kunge achigaroisa pfungwa pana Tatenda pakusvirana na Tendai. Pamwe haana kutombotaura na Tatenda wacho. Asi kana Tatenda ari munhu chaiye anozikamwa, zvinonetsa kuti uzokwanisa kutsanangurira wako kuti wange uri mufantasy chete asi hapana zvawakamboita naye.  Asi ngatibvumirane kuti kunzwa umwe wako achidaidza zita roumwe munhu imi muri kusvirana, chinhu chinovhundutsa.

Kana munhu waunofunga ari wekuona papikicha chete zvinobhowa kune wako akazviziva asi haagumbuki kuita sokuti aziva munhu wekuziva waunofunga pakusvirana kwenyu.

Kana munhu waunofunga ari munhu wawakamborara naye kare zvoreva kuti une dambudziko rinoda kugadziriswa.

Kana munhu waunofunga ari munhu asina kumeso uye wekungotangira nokuperera mupfungwa dzako wekuzvigadzirira uya sokuti uri kuona murume ane zvidya zvakasimba nemuromo unokisa zvine simba murume akakumbundikira zvaunonzwa kuti uri wake, uku akakuvhurisa makumbo achinyatso kushanda pauri, pfungwa yoona wemupfungwa ane pikicha mupfungwa yaunoda, asi uku murume wako chaiye anongori munhu ari kutokusvira pari zvino, zvoreva kuti mupfungwa une pikicha yeIdeal man wainoda kuti dai wakamuwana dai ariye akakuroora.

continue reading on next page….

Loading...