Dzidziso Yekusvirana kweVarume neVakadzi Mudzimba

0
3288

Paya pamunopedza kuita foreplay yenyu munenge zvino nyama dzenyu dzoda
kupindana. Mboro ndipo painenge yongo rwerwa rute, ukuwo beche richisvimha misodzi and makumbo emukadzi oparadzana sezvinonzi anoda kufamba nzendo mbiri nguva imwe chete.

Panenge pasisina chekumirira. Nenguva isipi zvinenge zvapindana, yangova kikiri kikiri.
Murume anenge akakura achiudzwa kuti mukadzi ndewekuzvambura nemboro saka anenge achiita nehasha uye nesimba rake rese. Ukuwo mukadzi anenge akaudzwa kuti mushonga wemurume kuita chikapa, saka anenge achiitawo zvese zvaanokwanisa kuti aratidze baba kuti wake musana unosimudza nekukurungira zvakadii. Anenge ava makwikwi chaiwo. Pakadai apa anowanzokundwa murume nekuti mboro yagara haitani kusvipa nekurutsa kana
yaiswa mukati nekusvetwa nenyama dzebeche nekuti ndizvo zvadzakasikirwa. Hapana nharo
dzaunomboita kana chanyatsorohwa mushe mushe chikapa unotopatunda chete nyangwe
uine nharo dzakaita sei. Ndipo paunonzwa murume woita zvekubowa semombe uchitunda. Apa brain dzinenge dzatenderera, wonzwa ongoti haa, dhiya wakaoma, wandikuvadza.

Zivai kuti kana baba vangotunda chete mutambo wapera. Kana muri kuda kuenderera mberi motombovapa mukana weku picka zvakare. Kana vari amai vanogona chikapa vanobva
vafarawo kuti ya, ndinofunga haawani mumwe anondikunda. Anenge oziva kuti ndavagona baba ava. Uye anenge oziva kuti ndikakumbira chandada chinotoitwa chete. Asika maperero eround akadai haana kunaka. Amai vanogona kunge vagona chose kufadza baba uye kuti baba vapawo kutenda saka rudo anotopa inini. Dambudziko rinogona kunonoka kuonekwa nevaviri ava ipapa nderekuti amai vasara nenzara. Murume atunda ivo vasati mutambo uchibva wapera. Vanogona kusazviratidza ipapo nekuti vanenge vachinzwa kuva gamba rechikapa saka havadi kuita disappoint baba.

Vanongotarisira kuti zvichida pa second round ndipo pavachazotundawo ivo. But
nemhaka yekuti havasi kuziva kuti chambokonzeresa kusatunda kwavo chii,
vanodzokorora chikapa chavo chiya pa second round, zvoguma nekubowa zvekare
kwa baba. Pakashaya anoudza amai ava chiri kukonzeresa vachazotanga kufunga kuti
pane chisina kuita mushe pamurume wavo. Ukuwo murume anogona kuzvipembedza kuti
wangu chikapa anogona and ndiri kudya namambo, otadza kuziva kuti rake basa harina kupera. Injodzi iyoyo. Kazhinji patinoita counselling kana kudzidzisana dzebonde kumachechi tinenge tichingoudza vanhu kuti kana paine dambudziko tauriranai. Tinovati itai nguva
yamunotaurirana mumwe nemumwe zvaanoda kuti aitirwe nemumwe wake. Chokwadi ndechekuti nyaya idzodzi hadzitangike pese pese. Semuenzaniso, haungati mava pakati pe romance iwe ndipo powotanga kutaura zviri kukanganiswa nemumwe wako. Kana kuti zvauri kutarisira zvaasiri kuita. Chaanotanga kunzwa pazviri zvose kushorwa, nyangwe iwe usiri
kumushora. Kana vari sevarume vanotanga kuve nemubvunzo wekuti wakazvidzidza kupi

Chinokurudzirwa panyaya iyi ndechekuti isu varume tibate basa rekugadzirisa nyaya iyi. The best way yekutaura nyaya iyi ndeyekutaura paphone kana kuita sms kana whatsapp. Tanga nekumuudza nekumutenda nekuda kwezvaanogona, then wobvira nekure kumubvunza kuti uri kugona kumutundisa here. Haadi kukugumbura saka uchanzwa achiti ehe but pamwe pacho handisi kutunda. Ukanzwa mhinduro yakadaro iwe chibva wazviudza kuti munhu uyu anogona kunge asiri kutombotunda zvachose. From there chitauriranai kuti dambudziko rinogona kunge riri rei. Pari zvino regai tigadzirise dambudziko rataona mulesson ino.
Zivai kuti kana mava pabonde haisi nyaya yemakwikwi kwete. Kana mubhora wani mune
inonzi combination, kureva kuti hakusi kugona bhora chete kunodiwa asi kugona kucombina nemumwe mutambi zvekuti munokwanisa kuziva mamoves enyu.

Ndiyo nyaya imwe chete pabonde. Chibhubhubhu chinokonzerwa nekutadza kuita read mumwe wako pama moves. Saka paya pamunokurukura dzebonde pa phone tenderanai zvinotevera:

 • Muchambomira kupinza mboro kusvika mai vatunda kamwe chete kana kaviri ne f0replay.
 • Panozopinda mboro amai ngavaise bhora pasi. Chikapa ngavaite chishoma shoma chakapfava, vachiita vachitombomira, vachipa baba mukana wekuva pindirudza pindirudza. Kana vachizvigona siyai vakutundisei zvichakadai. Zvinobatsira kuti muratidze baba kuti matunda nekuridza kamhere kana kufemuruka.
 • Imi baba kana mai vatunda chitomboiburitsai moita imwe romance.Kana mai vati dziyei chiidzoserai makare baba. Tenderanai kuti baba pavachaidzorera makare vachamboti koirei zvine simba amai vakapfavirira. Bvumiranai kuti kana amai zvavo zvava kusvika
  ngavachiita take over nechikapa chakasimba.
 • Ipapo ngavakoire zvekutsvaga kag spot yavo chaizvo, vachiendesa musoro wemboro
  panzvimbo dzemubeche dzinemagetsi. Imi baba itai muchitevedzera because makoiriro
  amai achakuratidzai kuti vari kuda kuti munyudze yese here kana kuti varikungoda
  half kana kutoti musoro chete.
 • Amai kana moda kutunda ipapa tangai kuchemerera kuti baba vazive. Ipapo chitai zvinesimba mese asi musingarasi rhythm. Amai chirovai chikapa chenyu chese ipapa kuti baba vasvikirane nemi pakutunda apa. Haiwa kana zvadaro chiregedzerai zvenyu zvese mubve matundirana pamwe chete, mai vachidaidzira kuti amaiwee kani, ukuwo baba vachidzvova seshumba nekunakirwa. Kana deep kiss inoita ipapa.
 • Rangarirai zvandakambotaura zvekuti baba musakurumidze kuiburitsa kana matunda. Imbotii zii makadaro. Panenge mai vachinanzvira miromo baba itai muchipuruzira mhanza yavo nematama, muchiita semunodzosera vhudzi ravo kumashure uku muchirova tuma kiss twepadama nepamhanza. Mushure mechinguva chizvomorai henyu muzorore.
Loading...