Beche ramai Rudo ratanga kushinya nekuregedza mboro yangu!

0
4520

Beche ramai Rudo ratanga kushinya nekuregedza mboro yangu! “Nhasi kune jiti kwaMamoyo,” shamwari yangu Peter akataura achinditambidza chipfuko.
“Zve jiti ndezvepwere izvo,” ndakapindura ndichiisa chipfuko pamuromo. Ndakakweva huro mbiri ndokusumudza musoro ndokuti, “Hameno imi vanaPeter munonakidzwa nekuona matako evasikana vachitamba ngoma.”

“Ahh. Ngoma inotambwa pajiti shamwari. Iwo matako aya ‒ mamwe unoti nhasi richadonha.” Peter akapindura . Ndakati muromo tsitsa pachipfuko ndokutanga kukweva hwahwa. “Aikazve shamwari. Usandipedzere akadaro achibata chipfuko.” “Ndasiya hwahwa hwakawandisa umu. Chipedza hwese,” ndakapindura ndichimutambidza chipfuko chakanga chava gasva. “Ndichakuperekedza kujiti asi handigarisiko.” “Ana Ticha. Ukanakirwa nekutamba kwevasikana haubviko. Nekuda kwaunoita beche kuya.” Kwasviba ndakapfuura nekumba kwana Peter ndokunanga kwaMamoyo kwaive nengoma. Takanzwa kuti kindingi, kindingi kurira tiri munzira tikaziva kuti chakanga chatsva kare. Takasvika takaona haikona kutaura. Guruva rakanga riri bwititi, idzo tsoka dzichikwenga pasi vanhu vachitamba.

Peter akaita zvekusvetuka kupinda mudariro ndokutanga kutamba pakare pakare. Murume aiti akagwesha namabvi, ozoti mudenga kwaku kana odzoka pasi ozvonyongotsa makumbo. Mabhurugwa akanga anzwa nekubvaruka akanga ongoti rengwende rengwende. Bhutsu yakanga yakashama kuzvigunwe semuramba wadzipwa nechidhambakura, yainokora ivhu ichirimwaya kwese kwese, tsoka dzichipiyaniswa piyaniswa. “Kaaaa bhasikoroooo! Bata mwana adonha! Bata! Bata! Bata mwana adonha!” ndicho chimbo chaityora vanhu makumbo nekutamba. Ndakatora chinguva ndakayeverwa nekutamba kweshamwari yangu kwekanguva. Asi ndakazoona umwe musikana kana kuti mukadzi aizvibaya nekutamba ari nechemberi kwedariro. Apa ndipo pandakapera mate mukanwa. Mwana aitamba iyeye. Chiuno chaizvonyongoka kunge chakatyoka mapfupa kare kare. Mwana aitamba iya inonzi kongonya. Matako ake aiita seachasvotoka akarasika nekuzunzwa kwaaiitwa. Pakare pakare rumbo rwakabva rwachinjwa.

“Rueben amawie Rueben! Rueben amawie Rueben! Ndonorara kwanaRueben amaiwe! Anotenga chingwa neshuga amaiwe!” Ipopo ndakabva ndati kwaku ndokuti mudariro mbikiti. Ndakatanga kutamba chovha yakapenga. Ndaimwaza makumbo asiri angu. Ndakaswedera pedyo nemukadzi aizviuraya nekongonya. Ndakabva ndachinja sitaira ndokutanga kutamba kongonya ndiri mushure make. Ndakambotanga ndiri nechekure asi ndakaswedera zvishoma nezvishoma. Ndava pedyo naye ndakabva ndamubata muchiuno nemaoko ese ndokutanga kutamba kongonya ndichimutevera. Akati cheu asi haana kumira kutamba.
Takambotamba takadaro kwechinguva. Musikana akazotanga kutamba achidududza. Ipapo akandigumha nematako ake. Mboro yangu yakabva yamira. Rombo raive rekuti ndakanga ndakapfeka nduwe yaibata saka hazvaioneka kuti mboro yamira.

Musikana paakandigumha kepiri akazvinzwa kuti mboro yangu yamira asi haana kumira kutamba. Akabva atanga kuramba achindigumha nematako ake. Ndakatozoona kuti aitotambisa matako ake kuti anyatsogumha pane mboro chaipo. Iyowo mboro yakabva yati huya tiende, kuoma kuita dombo chairo. Ndaneta ndakaregedza musikana ndokubuda mudariro. Ndakananga seri kwemusha waMamoyo ndichiti zvimwe ndikaita weti mboro inorara. Ndakayenda pazimounde raive nechekure nemusha zvishoma. Ndakamira pasi pomuti ndokutanga kuita weti. Ndakanzwa kuti chakwa necheshure kwangu ndokuti cheu. Ndakaona aa inga ndiye mukadzi uya wandanga ndichitamba naye akanga anditevera.
“Mai Rudo ibva kuno ndiri kuita weti.” “Ndinoda kuitawo weti saka ndinotya ndikamira kure newe.”

Mukadzi akasvikomira pamberi pangu chaipo ndokusumudza dhirezi kusiya bhurugwa rava pachena. Akaita kakukotamira ndokutanga kuita weti nepadivi pebhurugwa zviya zvinoita vakadzi. Ndakamboda kutarisa rutivi asi ndakaramba ndichiyeverwa nekuurungana kwakanga kwakaita matako amai Rudo. “Asi matako ako akanaka wena shamwari,” ndakataura. Mai Rudo haana kupindura asi kuti akatanga kuzunza muviri wake apedza kuita weti. Ndakaswedera pedyo naye ndokutanga kupuruzira matako ake. Mukadzi haana chaakataura uye akaramba akakunya dhirezi. Ndakapidza ruoko mubhurugwa ndokutanga kusvinyanga matako nemaoko ese. Mukadzi akawedzera kukotamira kusvikira ruoko rwangu rwasangana nebeche. Beche rakanga rakanyorova iroro, kwete kunyorova kweweti asi kunyorova kwezemo rakawanda.

continue reading on next page…

Loading...