Akauya pamusoro pangu ndokuti vhurai maiguru ndisvire, ndakainyudzwa mubeche ikadzika kusvika kugodo

0
5358

Akauya pamusoro pangu ndokuti vhurai maiguru ndisvire, ndakainyudzwa mubeche ikadzika kusvika kugodo! Ndakafumogeza kuseni seni ndokunobata bhazi raipfuura nepamusha pedu kuma7 richibva paShurugwi chaipo. Handina zvizhinji zvandaifunga kunze kwekuti dai zvinhu zvanondifambirawo kuHarare mari dzepenjeni yababa yabuda. Kubva zvavakarohwa nemotokari vari pamudhudhudhu vari pabasa vachibva vangofira ipapo, hapana kana cent repenjeni randange ndambopihwa. Ndaive ndatopedza gore rese ndichizvifambira. Pandakapedzisera kuendako muna June vakange vati ndozodzoka musi wa24 November zvinenge zvanaka. Mukudoka kwaro zuva ndainge ndatosvika zvangu muHarare.

Ndakabva ndananga kuBudiriro kwaigara babamunini, munin’ina wemurume wangu. Ndakasvikotambirwa naChenai, kasikana kavo kaive nemakore gumi ako ndakaona kachitamba muroad. Tapinda mumba ndakawana dangwe ravo achangoisa  poto yemuriwo pamoto. Babamunini vakange vakatogara zvavo vachiona TV. Vakataridza kufara vachindiona. Takwazisana paya ndakazobvunza kuti mainini vaive vaindepi. Ndakaudzwa kuti vaive vave nesvondo vakaenda kuSouth Africa. Ipapo ndakatarisa babamunini ndikaona vakanditi ndee mumaziso chaimo. Neniwo ndakabva ndanyemwerera. Mainini vaive vasipo…hela….nhasi inotorara irimo chete!! Maihwee maihwee zvangu. Ini nababamunini taive tiine unfinished business dzedu.

Rimwe zuva mukoma wavo achiri mupenyu vauya kumusha takasanganidzana panzira kuchangosviba ini ndichibva kutsime. Babamunini vakabva vanditi mbaaa garo rangu ndokunditi  ‘Asi maiguru tichasangana’. Hatinazve zvakazoitika pakati pedu. Saka nhasi ndiro raive zuva racho magaro aisangana pakuyambuka. Ndakaona shasha yonyemwerera nekutambisa kagumbo nekuti aiziva zvandaifunga ndikati nechemumoyo ‘wamama mufana’. Munoziva zvinoita munhu kana uine shave rekuda mboro. Muviri wako unotanga kuita temperature uyu. Beche rako rinenge roita kuvhita kunge chironda ndikuudzei zvenyu. Ipapo ndakabva ndatotanga kumiramira, icho chimina ndatomisa mudenga kunge igo. Ndakabva ndati mwana aregedze kubika ini ndokukanga poto. Hakusi kunhuwirira ikoko. Ndaive  ndofeshererwa mboroka yandaiziva kuti husiku inenge yanyura, nyoro chaiyo futi. Ava babamunini ndaiti ndikangoisa ziso rangu kwavari wanike oruma miromo nekupuruzira tundebvu. Maziso ake aindiudza kuti ‘nhasi maiguru ndinokusvirai mukaita dhodhi mirari muone!’. Tapedza kudya ndakabva ndamira pasink ndogeza maplates. Babamunini vakauya ndokuti nekazevezeve ‘Morara naChenai muDining room umu, kana arara muzouya kubedroom door rinenge rakavhura’.

continue reading on next page…

 

Vapedza kudaro vakadaidzira kuti munhu wese anzwe. Ave mangwana maiguru. Isu vekumabasa toda kukasira kurara’. Ini ndakapindura nekazwi katetetete ndoti’ zvakanakai babamunini, morara zvakanaka’. Ndichangopedza kugeza mapureti ndakaisa mvura mubvavhu ndokugeza kuitira kubvisa kunhuwa kwechiutsi kuya nedikita remubhazi. Chenai akandipa lotion yamai vake ndokubva ndazorazora zvangu paye. Ndakazoti wee chuma changu chemuchiuno chiya chandaive ndambopfekera sabhuku kumusha. Ndaive ndagochitakurawo nhai. Asika ukaona ndabudisa chuma ichocho ziva kuti kuyafiwa pabonde apa. Zvinemashaika zvekado izvi. Mukuzonopedza kugeza ndaive ndatokuvara zvangu kare nezemo. Matinji aive aita kuzvimba aya, minyatso yanga yachiti twii kumira neiko kuvavirira. masasi eharare! Ndini uyo ndamirira kuti Chenai akotsire pandakangoziva kuti arara, ndakati yaa, nguva yekunosviirwa yakwana. Nebhurugwa ndainge ndisina kuzombopfeka pandakapedza kugeza paye. Ndakati waranyu magumbeze zvesina ruzha. Ndakanyahwaira ndonanga kubedroom ndikasvikowana door rakavhurwa zvishoma. Ndakapinda mudima imomo ndokutsvanzvadzira ndakananga pamubhedha. Wanika hapana munhu.

Ndakati cheu ndokuona babamunini vakamira kuseri kwedoor. ‘Maiguru ndanguri ndamira mhani amaiguru….asi maiguruka, mandikuvadza mhani. Ndanzwa nezemo’. Haana kuzopedzisa zvaaida kutaura ini ndaive ndatove mumaoko ake kare totsvodana paya. Babamunini aive musvo zvake, asina chaakapfeka. Ndakati ndichinobata muzvambarara wemboro yake kudai wanike iri kuchema tumisodzi tuya twunotanga kubuda kana murume anzwira nekuda beche. Mboro yaiita kuvhita kudai. Ndakati ‘Munoluma here babamunini’ iye ndokuti ‘Maiguru ndinoluma regai muone nhasi ndinokuchemedzai maiguru, beche ndicharova maiguru’. Nechemumoyo ndakati ‘Tichaona kuti  achachema ndiyani musatanyoko’.

Mukutsodana kudaro babamunini vakanosveverera zvigunwe zvavo pamatinji angu kudai ndakabva ndatanga kuimbirira mai, maikani, mai maikani. Ipapo ndaive ndotota beche rese iri. Akati zvigumwe zviviri ndooo mukati mebeche, iweka masasi eharare! Akatanga kundikwesha nazvo zvigumwe. Ndainge ndongotambirira nekukoira iye achiti akapinza obudisa, akapinza obudisa, akapinzaaaaa….Jerusarema kani. Mutundo wekutanga, ndakabva ndatongotundiswa nezvigumwe chete. Akazozvibudisa mubeche zvati nyakata kutota kani iwe kuita kunge akange anyika mujuice chaiyo. Akachitanga kuyamwa mazamu angu kunge kacheche kanonokerwa nemukaka. Akaita zvekuasveta chaiko. Zvadaro rume rakange rofemera mudengawo kunge munhu ane asima uya. Akandisundudzira pamudhedha zvine simba, zvino mboro iya yoita kunge mhungu yashatirwa.

Kuzondidaro. Haikona kudaro munhu ane shave remboro mhani! Ndakabva ndarivhura gumbo zvino kuti achinyatsopinda. Akauya pamusoro pangu ndokuti ‘Vhurai maiguru ndoda kupinda. Asi maiguruka nhasi muchazviona’ Ipapo ainge abata mazigaro angu nemaoko ese kudai achinyatsovhura makumbo. Ndakabata mboro yake ndokuiti zvishoma pamuromo webeche apa ndokubva ndaibudisa….oi oi oiiiiiii. Mai kani. Ndakati ndazvidenhera..
‘Maiguru isa kani, isa kani maiguru….mai kani’ Ndakainyudza mubeche ndokanyatsonzwa ichidzika kusvika kugodo uku. Right akachitanga kukoira zvino babamunini uye. Akaiti akati koikoi omira koikoi omira achikoka simba. Ini zvino magaro ndaive ndamisa mudenga ndichirova chikapa chaicho. Taisvikosangana apa, iye achikoira ini ndichikurungira ndiri muzasi.  Dikita manje amai. Taive toerera murwizi chaimo nedikita.

Beche rakakweshwa paye. Pandakazoti kwirirei zvishoma kuitira kuti mboro inyatsopinda ndopandakanzwa mhere murume obowa semombe ‘Mai Ronie kani, mai Ronie iwe, mai Ro……amai!!!!!’ Akadaro achitunda kuti tsaaaaaa. Ndakabva ndanzwa kupisa kwehurume hwake iniwo ndichibva ndatongotundawo. Paye tangosara tati rapata……Sabhuku kumusha uku ungazomuziva futi? Hahahahahah babamunini vanonaka amana.

Loading...